Sökning: "institutionen för språkdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden institutionen för språkdidaktik.

 1. 1. Skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker innehållet i ämnet svenska som andraspråk med fokus på vilken skönlitteratur som används i undervisningen och hur lärare motiverar sina val. Studien tar avstamp i Hellbergs (2012) ämneskonceptioner om svenska; svenska som färdighetsämne, svenska som personlig utveckling, svenska som kritisk litteracitet och svenska som litteraturtradition. LÄS MER

 2. 2. Språkinlärningsstrategier : En fallstudie av ett flerspråkigt par och dess strategier för inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :Språkval; inlärningsstrategier; svenska som andraspråk; språkinlärning; flerspråkiga familjer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka språkinlärningsstrategier som två vuxna andraspråksinlärare i ett flerspråkigt par tillämpar och vad som påverkar valet av sådana strategier. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats och har formen av en fallstudie med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, vari antalet deltagare utgörs av två vuxna inlärare av svenska som andraspråk som har kinesiska som förstaspråk och engelska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Språkdidaktiska strategier i ett andraspråksperspektiv : Ämneslärares strategier i samhälls- och naturvetenskapliga kurser på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Ulrika Eriksson; [2020]
  Nyckelord :språkdidaktik; andraspråksperspektiv; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie har med utgångspunkt i observationer och semistrukturerade intervjuer sökt svaret på vilka språkdidaktiska strategier två gymnasielärare inom de samhälls- och naturvetenskapliga ämnena använder sig av i klassrumsarbetet. Vidare har andraspråksperspektivet använts för att se vilka konsekvenser dessa strategier kan få samt vilka möjligheter andraspråkseleverna ges att uppnå ett vetenskapligt språk. LÄS MER

 4. 4. Digital textåterkoppling på SVA Grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Återkoppling; feedback; svenska som andraspråk; formativ bedömning; textrevidering; digital; lärplattform; ”think-aloud”; feedbacktyper; Lunis;

  Sammanfattning : Assessment is a central part of the teaching praxis and a formative type is regarded valuable for student learning. Still, there is a gap in knowledge in how written assignments by Swedish as a second language students is assessed formatively. The gap in knowledge is even bigger when the corrective feedback is given in digital platforms. LÄS MER

 5. 5. "Ursäkta mig, snälla!" : Artighet i svenska språket. Ett huvudbry för nyanlända andraspråksinlärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Karin Rydholm; [2020]
  Nyckelord :stance; artighet; ansikte; takt; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur artighet i språk kan ha betydelse för andraspråksinlärares motivation och attityd till språkinlärandet. Det faktum att artighet inte finns kodifierat i det svenska språket och att vi sedan en längre tid har anammat du-tilltalet i Sverige, kan ställa till problem för många grupper av andraspråksinlärare som är vana vid att ha språkliga verktyg för artighet i kommunikationen med andra. LÄS MER