Sökning: "instrument adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden instrument adaption.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mona Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervju studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Birgitta AQiff; [2018]
  Nyckelord :Emergency care; Delirium; experiences; geriatric patients; nurse; discover; Akutsjukvård; Delirium; erfarenheter; geriatriska patienter; sjuksköterska; upptäcka;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskans erfarenhet av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Äldre som vårdas i akutsjukvård har en incidens mellan 11–51% att utveckla akut konfusion under vårdtiden. Tillståndet är förenat med en ökad sjuklighet och dödlighet hos äldre. LÄS MER

 4. 4. Att överföra och översätta lean : En fallstudie av Södertälje kommuns leaninförande

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Niklas Tedebo; [2016]
  Nyckelord :Lean; public sector; institutional theory; translation theory;

  Sammanfattning : Lean has during the past two decades grown to become a worldwide management concept. The purpose of lean is mainly to create value for customers and reduce the downtime for organizations. It origins from the automotive industry and was firstly introduced by Toyota. LÄS MER

 5. 5. Relationship between tree species composition and phenology extracted from satellite data in Swedish forests

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stefan Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :MODIS; forests mapping; fractional mapping; satellite derived phenology; GIS; Physical Geography and Ecosystem analysis; TIMESAT; NDVI; EVI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the “relationship between tree species composition and phenology extracted from satellite data in Swedish forests”. The proposed method investigated in this study aims at mapping the fractional composition of deciduous/coniferous tree species and also the fractional composition of Norway spruce (Picea abies) and several pine (Pinus sp. LÄS MER