Sökning: "instrumentell läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden instrumentell läsning.

 1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Konstruktioner av förskolläraren : Förskollärarsubjektet i kvalitetsgranskningar år 2000-2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alexandra Zahariadis Palmaer; [2021]
  Nyckelord :Preschool teacher; discourse analysis; policy analysis; governance; quality control; neo-liberalism; Förskollärare; diskursanalys; policyanalys; styrning; kvalitetsmätning; nyliberalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera och jämföra konstruktioner av förskollärarsubjektet i statliga kvalitetsgranskningar av den svenska förskolan under åren 2000–2018, samt att analysera diskursiva förskjutningar kring ’förskolläraren’ under samma tidsperiod. Studien tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i Carol Bacchis poststrukturalistiska policyanalys, även kallad WPR-analys. LÄS MER

 3. 3. "Man måste tala med händer och fötter" : En kvalitativ intervjustudie om hur sfi-elever upplever språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Harry Lahtinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi. Frågeställningen är följande: Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? Studien använde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Förhållningssätt till digitalt läsfrämjande : En kvalitativ undersökning om bibliotekens användning av digitala medier i en läsfrämjande kontext

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Ottosson Malmros; Johanna Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalt läsfrämjande; läsfrämjande; digitalisering; digitala medier; digitalt läsande; litteratur; litteracitet; digitala kulturer;

  Sammanfattning : Då biblioteken och dess användare, såväl som läsningen och litteraturen, påverkas av den digitala utvecklingen och framväxten av så kallade “nya medier”, har vi i denna studie intresserat oss av digitalt läsfrämjande samt användningen av digitala medier i en läsfrämjande kontext. Påverkar användningen av digitala medier det läsfrämjande arbetet och i så fall på vilket sätt? Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur biblioteken resonerar kring och använder sig av digitala medier i läsfrämjande arbete utifrån hur de beskriver sina projekt i de ansökningar om bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser som inkommit till Kulturrådet för helåret 2017 och halva året 2018. LÄS MER

 5. 5. Elevers syn på läsning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Tuvgren Landgren; Sandra Ingvarsson; [2017]
  Nyckelord :läsning; mellanåren; motivation; självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är synliggöra utifrån elevernas eget perspektiv, vad som påverkar deras motivation till att läsa. Studien är begränsad till mellanåldern och fokuserar på elevernas egen bild av läsning och läsaktiviteter i skolan. LÄS MER