Sökning: "instrumentell och rutiniserad medieanvändning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden instrumentell och rutiniserad medieanvändning.

  1. 1. POPULÄRT PRAT I TILLGÄNGLIGT FORMAT En kvalitativ studie om podcast-lyssnandet hos unga vuxna

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sofia Ahlbertz; Julia Karlsson; [2016-02-11]
    Nyckelord :Podcast; podcast-lyssnare; unga vuxna; digitala medier; intressedriven medieanvändning; instrumentell och rutiniserad medieanvändning; tillgänglighet; bekvämlighet; beskaffenhet;

    Sammanfattning : Examensarbete 15 hp Program Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå Grundnivå Termin HT 2015 Handledare Adam Shehata Sidantal 56 Antal ord 18.961 Examinator Britt Börjesson Syfte Studiens syfte är att utifrån Uses and gratifications-teorin undersöka vilka behov, motiv och funktioner som ligger bakom podcast-lyssnandet hos unga vuxna mellan 17 och 24 år. LÄS MER