Sökning: "instrumentellt ansvar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden instrumentellt ansvar.

 1. 1. Kritiskt tänkande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; Kunskapsutveckling; Lärandeprocess; Läroplan; Pedagogik; Taxonomi; Värdegrundsarbete; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kritiskt tänkande i pedagogisk verksamhet är både förankrat i det organisatoriska värdegrundsarbetet men också ett ämnesrelaterat syfte som elever förväntas utveckla som ett resultat av deras kunskapsutveckling. Lärarens arbetsplanering är en grundbult i all didaktik och får stor betydelse för hur kritiskt tänkande organiseras i pedagogiskt arbete och för hur väl läraren lyckas främja elevers utveckling av kritiskt tänkande. LÄS MER

 2. 2. Corporate sustainability : En studie av sex företags ansvar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tobias Willebrand; [2018]
  Nyckelord :Corporate sustainability; CSR Corporate Social Responsabillity ; Greenwashing; Sustainabilty Green business; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och redovisa hur ett antal företag inom olika branscher i Sverige arbetar med frågor som rör social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet: vanligtvis kallat corporate sustainability och CSR. Begreppen sammanfattar företagens strävan att uppnå långsiktig hållbarhet i sin verksamhet, till exempel genom att hushålla med naturresurser. LÄS MER

 3. 3. Människor emellan - relationer och processer i samverkan inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :My Håkansson; Rasmus Östberg; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; ledarskap; medarbetarskap; medledarskap; relationer; ansvar; delaktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att analysera hur offentlig sektor på kommunal nivå arbetar med att utveckla samverkan utifrån ett samverkansavtal. Vi frågade oss därför hur samverkansprocessen i Helsingborg stad ser ut, hur den upplevs av organisationens anställda och hur de anställda förhåller sig till de nya ledar- och medarbetarrollerna som samverkansarbetet innebär. LÄS MER

 4. 4. Skolan, individen, marknaden och demokratin : LGR11 – instrumentalisering på bekostnad av subjektivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Robert Hedblad; [2012]
  Nyckelord :LGR11; LPO94; läroplan; värdegrund; kommunikation; demokrati; individ; jämlikhet; postmodernism; marknadiserad; instrumentalisering; ansvar; etik;

  Sammanfattning : Individens roll har gått från att vara en del av ett kollektiv till att vara primär i den svenska skolan. Samtidigt har tidigare forskning visat på hur olika konkurrerande utbildningskonceptioner, som marknadisering, instrumentalisering, kommunikativa osv, format läroplanerna. LÄS MER