Sökning: "instrumentellt våld"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden instrumentellt våld.

 1. 1. TYP AV VÅLD OCH PSYKISK STÖRNING HOS FÖRÖVARE VID PARTNERMORD KONTRA ICKE-PARTNERMORD

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alida Alfredsson; Rebecca Billfeldt; Wendela Lindberg; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; deadly violence; verdicts; type of violence; mental disorder; partnervåld; dödligt våld; domar; typ av våld; psykisk störning;

  Sammanfattning : Partnervåld med dödlig utgång mot en kvinna utgör ungefär 20-30 procent av alla mord i Sverige och under 2019 resulterade våldet i att 16 kvinnor dödades. Forskningsläget är idag tudelat angående om förövare av dödligt partnervåld ska behandlas som en separat grupp från andra förövare av dödligt våld. LÄS MER

 2. 2. EN MÖRDARES BETEENDE : Partnerrelaterade och icke-partnerrelaterade mord i relation till försiktighetsåtgärder efter brottet samt typ av våld

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tilda Clewemar; Sarah Johansson; Natalie Widerlöv; [2020]
  Nyckelord :Precautionary acts; homicide; partner; instrumental; reactive; violence; Försiktighetsåtgärder; mord; partner; instrumentellt; reaktivt; våld;

  Sammanfattning : Försiktighetsåtgärder vidtagna av gärningspersonen efter att ett mord har undersökts i begränsad utsträckning. Internationell forskning på området indikerar att förövare och offers relation samt vilken typ av våld som tillfogas vid gärningstillfället kan hänga samman med huruvida försiktighetsåtgärder vidtas eller inte. LÄS MER

 3. 3. Reaktiva respektive instrumentella gärningsmän till dödligt våldGrad av känslor, brottsbegåendets längd och val av vapen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Nissander; [2015]
  Nyckelord :reaktiva gärningsmän; instrumentella gärningsmän; dödligt våld; känslor; brottslängd; val av vapen;

  Sammanfattning : I studier gällande våldsbrott görs vanligen en uppdelning av gärningsmän. Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion som redovisade två separata former av aggression, reaktivt samt instrumentellt våld. Det reaktiva våldet kunde ses som spontant och impulsivt medan instrumentella våldet var planerat och proaktivt. LÄS MER

 4. 4. Våldets olika ansikten : En gärningsanalys av våldsbrott utifrån gärningsmannens relation till offret

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :D. Wenander; [2013]
  Nyckelord :instrumentellt våld; reaktivt våld; misshandel; partnervåld; gatuvåld; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Violent crime can traditionally be classified as a reactive or an instrumental aggression. A reactive aggression is often characterized by some sort of provocation by the victim and the act is impulsive and the offender reacts by harming the victim. LÄS MER