Sökning: "insurance service relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden insurance service relationship.

 1. 1. Arbetsgivarens principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med skadeståndet utgår från prevention och reparation. Skadestånd ska förmå människor att agera mer aktsamt, att avstå från ett visst skadligt agerande, i syfte att undvika skador. Detta ska i sin tur leda till ett tryggare och säkrare samhälle. LÄS MER

 2. 2. Private Equity & Pets: A study on the effects of Private Equity entry on the Swedish veterinary care market for companion animals

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Ragnar Broström; Lukas Bergman; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Veterinary Care; Market Consolidation; Supplier Induced Demand; Moral Hazard;

  Sammanfattning : Investigating changes in veterinary care prices in Sweden resulting from the entry of private equity owned clinics and market consolidation. The study uses panel data between 2005 and mid-2016 on veterinary charges for insured dogs to measure the extent to which the growth in price on veterinary services have changed on a per episode basis, meaning the collective series of treatments, for a specific diagnosis of a dog. LÄS MER

 3. 3. Kundrelationer i bankbranschen : Hur banker med skilda verksamheter arbetar med kundrelationer idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anne-Linn Nielsen; Victoria Larsson; [2018]
  Nyckelord :relationship marketing; financial services; customer relationships; service marketing; Relationsmarknadsföring; kundrelationer; tjänstesektorn; bankmarknaden; service marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare how banks with differentiating operations work with their customer relationships. The financial market has changed because of digital advances in society as a whole and because of newly arisen competitors. LÄS MER

 4. 4. Värdet av revisorn : Branschtillhörighet som en förklarande faktor för klientföretagets uppfattade kärnvärde och mervärde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Anton Alfredsson; Emelie Thuvesson; [2018]
  Nyckelord :The value of the auditor; core value; added-value; auditor; industry; capital intensive; knowledge intensive; Värdet av revisorn; kärnvärde; mervärde; revisor; bransch; kapitalintensiv; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat vilka kärnvärden och mervärden klientföretagen kan uppfatta av revisorn. Forskningen har visat att värdet som klientföretagen uppfattar av revisorn varierar beroende på olika faktorer. LÄS MER

 5. 5. Försäkring av affärsrisker : Var dras gränsen i ansvarsförsäkringen och var borde den dras?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Andreas Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Business risk; insurance; liability insurance; essence of insurance; contractual liability; non-contractual liability; professional liability; Global Liability Insurance; GLI; risk; pure financial loss; property in trust; promise or guarantee; foreseeable damage; damage to delivered property; recall; claims due to ingredients or components; access and restoration costs; goodwill; Affärsrisk; försäkring; ansvarsförsäkring; försäkrat intresse; försäkringens väsen; kontraktuellt skadeståndansvar; kontraktuellt ersättningsansvar; professionsansvar; rådgivningsansvar; utomobligatoriskt skadeståndsansvar; undantag i försäkringsvillkor; försäkringstillägg; GLI-försäkring; Global Liability Insurance; inneboende affärsrisker; tillskapade affärsrisker; risk; ren förmögenhetsskada; omhändertagen egendom; garantier och utfästelser; förutsebar skada; moralklausulen; skada på levererad egendom; återkallelse; ingrediens- och komponentskada; åtkomst och återställande; goodwill;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds vad försäkring är samt vad affärsrisker är och hur de försäkras inom ramen för ansvarsförsäkringen. Viktiga frågor är var, och varför, gränsen för affärsriskers försäkringsbarhet dras som den gör, samt huruvida en ny struktur och systematik kan ge upphov till en mer ändamålsenlig gränsdragning. LÄS MER