Sökning: "insurance service relationship"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade orden insurance service relationship.

 1. 6. Behind the curtain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per-Erik Nyström; [2015-03-17]
  Nyckelord :E-service; E-government; Public Administrator; Process; Roles; Implementation;

  Sammanfattning : Public electronic services (e-services) have for a decade plus attracted both scholarly and political attention as the concept carries with it promises of heightened efficiency and an altered relationship between the governed and its government. Pivotal to the success of e-service implementation but often overlooked by academics, are the men and women responsible for its day-to-day maintenance - the public administrators. LÄS MER

 2. 7. Revisorbyte : hur reagerar marknaden vid tillkännagivandet om ett revisorbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Samih El-borchali; Sophie Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Revisorn; EMH; Event studie;

  Sammanfattning : The study is an event study aimed to investigate whether the announcement of a change of auditor has any effect on the market. The essay thus examine whether it is possible to note a change in corporate stock prices in connection with the notice of the change. LÄS MER

 3. 8. Strategier och kanaler vid marknadsföring för fysiska researrangörer och traditionella resebyråer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Helena Weijsenburg; Denisse Morales; [2014]
  Nyckelord :Traditional travel agencies; tour operators; online travel agents; marketing; digital media; print media; word-of-mouth; relationship marketing; positioning; customer segments; unique; Traditionella resebyråer; researrangörer; internetresebyråer; marknadsföring; digital media; tryckt media; word-of-mouth; relationsmarknadsföring; positionering; kundsegment; unikt;

  Sammanfattning : The tourism industry in Sweden has expanded in recent years and the increasing industry has meant that customers are in need of a reseller for their trips abroad. Today there are three types of retailers available. These are : Traditional travel agencies , tour operators and online travel agencies. LÄS MER

 4. 9. Räckvidden av ansvarsbegränsningar i kommersiella avtal - En analys av skiljedomen mellan KPMG och Profilgruppen och domens tillämplighet i avtal om molntjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Blomberg; [2013]
  Nyckelord :Avtalsrätt; förmögenhetsrätt; ansvarsbegränsning; friskrivning; molntjänstavtal; molnavtal; oskälighetsbedömning; kpmg-domen; generalklausul; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vilken utsträckning är det rimligt att friskriva sig från ansvar i ett kontraktsförhållande? Detta är en central fråga som behandlas i denna uppsats. Svaret på frågan är beroende av en strävan att upprätthålla en balans mellan å ena sidan principerna om pacta sunt servanda och avtalsfrihet, och behovet av att motverka oskälighet i avtalsförhållanden å andra sidan. LÄS MER

 5. 10. Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma? : En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Annelie Andersson; [2011]
  Nyckelord :social service agency; administrator; action of freedom; cooperation; handlingsutrymme; handläggare; försäkringskassan; myndighetsutövning; samverkan;

  Sammanfattning : This essay shows how administrators in two different organizations are experiencing freedom of action in their work situation. The essay is made based on a qualitative method and interviews were used to implement the study. LÄS MER