Sökning: "inte"

Visar resultat 11 - 15 av 121114 uppsatser innehållade ordet inte.

 1. 11. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 2. 12. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 3. 13. Elektroniska löpande skuldebrev i blockkedjeteknik: En handbok

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabine de Ruiter; [2024-02-19]
  Nyckelord :Elektroniska löpande skuldebrev; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Besittning; Tradition; Original; Skuldebrevslagen; Utsökningsbalken; NJA 2017 s. 769; Fordringsrätt; Sakrätt;

  Sammanfattning : Elektroniska löpande skuldebrevs förekomst ökar, men ännu tillerkänns de inte fullständig rättslig verkan i Sverige. Skuldebrevslagen ska enligt NJA 2017 s. 769 tillämpas teknikneutralt, men kronofogdemyndigheten godtar inte ett elektroniskt löpande skuldebrev vid ansökan om verkställighet. LÄS MER

 4. 14. "En reformering av omedelbarhetsprincipen Användningen av polisförhör som bevisning i brottmål"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Karlsson; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen enbart får grunda sin dom på vad som förekommit vid huvudförhandlingen. 35 kap 15 § RB är en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2022 och som medfört ett undantag till huvudregeln om omedelbarhet eftersom den gör gällande att “[i] brottmål får en berättelse som lämnats vid ett förhör inför en brottsbekämpande myndighet och som dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning åberopas som bevis i rättegången”, om det är lämpligt. LÄS MER

 5. 15. Arbetsgivarbegreppet i trepartsförhållanden - En analys av vilket eller vilka subjekt som kan ansvara för uthyrda arbetstagares anställningsskydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliwer Vidarsson; [2024-02-19]
  Nyckelord :Arbetsgivarbegreppet; Trepartsförhållande; Uthyrningslagen; AD 2022 nr 45; EOR-bolag; Egenanställningsföretag;

  Sammanfattning : Arbetsgivarbegreppet är så viktigt att det aldrig diskuteras. Historiskt har det sällan funnits skäl att komplicera frågan mer än att arbetsgivaren är arbetstagarens motpart, och svårigheten har istället varit hur arbetstagaren ska definieras. LÄS MER