Sökning: "integrated step selection analysis"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden integrated step selection analysis.

 1. 1. Analysing the seal-fishery conflict in the Baltic Sea and exploring new ways of looking at marine mammal movement data

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ornella Jogi; [2017]
  Nyckelord :Halichoerus grypus; Phoca hispida botnica; seal-fishery conflict; human-wildlife conflict; integrated step selection analysis;

  Sammanfattning : A comprehensive analysis of the available data reveals that there is currently not enough information for making informed management decisions regarding the seal-fishery conflict in the Baltic Sea. Knowledge of hidden and visual damages is limited, which means that the actual cost to the fishing industry from damages is not known. LÄS MER

 2. 2. Inköpsmätning av indirekt material och tjänster - en flerfallsstudie

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Pierre Axelsson; Kristoffer Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :purchasing metrics; performance measurements; indirect procurement; stragegi; nyckeltal; mätning; mognadsgrad; mognad; KPI; inköpsstrageti; inköpsmätning; Indirekt inköp; key performance measurements; procurement strategy; strategy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur mogna företagets inköpsavdelningar är och om mognadsgrad har något samband mellan hur de arbetar och mäter sin inköpsfunktion, samt att undersöka hur stora företag jobbar med indirekt inköp idag. Problembeskrivning: De olika frågorna som studien önskar besvara kan sammanfattas enligt följande: * Var befinner sig företagens mognadsgrad enligt van Weeles utvecklingsmodell? * Hur arbetar företagen med indirekt inköp? * Hur jobbar företagen med mätning av indirekt inköp? * Finns det något samband mellan mognadsgrad och användandet av nyckeltal för indirekt inköp? * Andra erfarenheter för indirekt inköp? Metod: För att kunna ge svar på forskningsfrågorna har metoden flerfallsstudie använts. LÄS MER

 3. 3. Determine planning method in the storage area

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ying Liu; [2015]
  Nyckelord :storage area;aisle;location;genetic algorithm; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : ABSTRACT Ji Yuan Hai Wan Shi Ye AB started in the December of 2011, is co-funded by the Xiamen Hai Wan AB and Luo Yang Shi Hua. It has integrated business such as scientific research, production and trade together. The company locates in the industrial manufactory area at Ji Yuan, Henan Province. LÄS MER