Sökning: "integration invandrare nyanlända"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden integration invandrare nyanlända.

 1. 1. “Språket är nyckeln!” : Språkideologier och problemrepresentationer i Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas diskurser om språk kopplat till integration och invandring

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Språk; integration; invandring; språkpolitik; invandringspolitik; integrationspolitik; språkideologi; språkdebatt; språkkrav; kritisk diskursanalys; WPR; transitivitet; grammatiska metaforer.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilka diskurser om språk kopplat till integration och invandring som framträder på Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas webbplatser under insamlingsperioden 2018 och 2019. Studiens syfte är att analysera vilka problemrepresentationer och språkideologiska föreställningar som genomsyrar partiernas diskurser. LÄS MER

 2. 2. Från hemspråk till integration : En jämförande studie av 1970-talet och 2010-talets syn på folkbibliotekets uppdrag gentemot utrikesfödda användare

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ellinor Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Public libraries; Discourse analysis; Immigrants; Refugees; Social integration; Multicultural communities; Folkbibliotek; diskursanalys; invandrare; nyanlända; integrationspolitik; mångkulturella samhällen;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a greater understanding of how the public library’s mission towards foreign-born users in Sweden has reformulated and developed through time. This is done by a comparative study on official texts from the 1970s and the 2010s. LÄS MER

 3. 3. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 4. 4. Den politiska diskursen om integration och mångfald : En kritisk diskursanalys av integration i riksdagsdebatter gällande de tre största partierna.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selin Göker; Salma Waheliye; [2020]
  Nyckelord :Integration; Kritisk diskursanalys och nyanländ;

  Sammanfattning : Med hjälp av en kritisk diskursanalys ämnar vi åt att analysera de tre största partiernas diskurs om integration efter flyktingkrisen 2015 och även problempresentationer som förekommer i diskursen. Vårt tillvägagångssätt har varit att analysera 4 debattprotokoll som behandlar fenomenet integration. LÄS MER

 5. 5. Att vara nyanländ i den svenska skolan : En narrativ analys om elevers konstruerande av identiteter på språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Larsen; Louise Linman; [2019]
  Nyckelord :newly arrived students; introductory programme; narrative; analysis; narrative analysis; identity; integration; language; swedish; community; Sweden; mother tongue; story; conception; imagination; nyanlända elever; språkintroduktion; narrativ; analys; identitet; integration; språk; svenska; gemenskap; Sverige; modersmål; berättelse; föreställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om integrationsproblematiken för nyanlända ungdomar på språkintroduktion i Sverige. Kvalitativa intervjuer med en narrativ utgångspunkt användes som metod för datainsamling, där fem stycken nyanlända elever på språkintroduktion intervjuades. LÄS MER