Sökning: "integration lokal"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden integration lokal.

 1. 1. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk integration och lokal politik : En jämförande studie av den kommunala påverkan på integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Fröman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden, the government is mainly responsible for shaping the integration policy while the municipalities are responsible for implementing the policy in practice. The 2015 migration crisis has put a lot of stress on the municipalities. LÄS MER

 3. 3. Integration på fritiden? : Immigranters upplevelser av hem- och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elinore Birchman; [2022]
  Nyckelord :devotional leisure; belonging; tiny publics; idioculture; migration; integrationspolitik; fritid; självförverkligande; gemenskap; meningsskapande; hängivenhet; solidaritet; mottagande; små grupper; idiokultur; lokal kontext;

  Sammanfattning : I den politiska debatten sägs arbete vara den främsta vägen in i det svenska samhället, samtidigt som tidigare tonvikt på stöd och socialt ansvar har ersatts av aktivering och individuellt ansvar i etableringsprogrammen för nyanlända. Detta tankesätt centrerar social inkludering kring lönearbete och utelämnar den avsevärda del av samhällslivet som sker på fritiden. LÄS MER

 4. 4. Integrating feminist foreign policy and climate resilient development : Case study of socio-cultural configurations in Liberia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Demmelmaier; [2022]
  Nyckelord :Socio-cultural configurations; Climate resilient development; Feminist foreign policy; Ethnography; Liberia; Informal settlements; Socio-economic disadvantaged communities; Embassy of Sweden; Climate adaptation; Marginalization; Social justice; Ecological masculinities; Environmental feminism; Gender as a social construction; Transforming masculinity norms; State-citizen relations; Female empowerment strategies; Land-ownership; Religious leaders; Sociokulturella konfigurationer; Klimatresilient utveckling; Feministisk utrikespolitik; Etnografi; Liberia; Informella bosättningar; Socioekonomiskt utsatta områden; Svenska ambassaden; Klimatadaptering; Marginalisering; Social rättvisa; Ekologiska maskuliniteter; Miljöinriktad feminism; Kön som en social konstruktion; Förändra maskulinitetsnormer; Stat-medborgare relationer; Strategier för kvinnlig egenmakt; Markägande; Religiösa ledare;

  Sammanfattning : This thesis addresses the socio-cultural configurations in Liberia in relation to climate resilient development and feminist foreign policy carried out by the Embassy of Sweden in Monrovia. It builds on the intention to explore potential points of integration between the feminist foreign policy with the construction of climate adaptation capacity. LÄS MER

 5. 5. Segregering i förskolan : En utopisk målbild om lika förskola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sofia Rylander; [2022]
  Nyckelord :integration; preschool; segregation; förskola; integration integrering; segregation segregering;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to investigate the work against segregation in preschool on a national and a local level. The method used is a content analysis of selected documents from the various discourses, at the national level letters from the Riksdag and the government which deal with segregation in society at large and in preschool. LÄS MER