Sökning: "integration process"

Visar resultat 1 - 5 av 2145 uppsatser innehållade orden integration process.

 1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 3. 3. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 4. 4. Keeping Up With The Heritage : An exploration of consumers emotional connections to heritage luxury fashion brands on Instagram

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathana Kauffmann; Fiona Byrne; Edith Andersson; [2022]
  Nyckelord :Brand Love; Brand Heritage; Luxury Fashion; Emerging Consumers; Visual Methods;

  Sammanfattning : Purpose The aim of this master’s thesis is to gain in-depth insight into the emotional connections of consumers to the brand heritage of luxury fashion brands. Another aim of the paper is to investigate how brand love is enriched by the communication of brand heritage dimensions on Instagram. LÄS MER

 5. 5. Implementation and evaluation of a tool for automated testing of performance and resource consumption in Java

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nils Johansson; [2022]
  Nyckelord :Software testing; Performance testing; Java;

  Sammanfattning : Detecting performance issues in software systems is desirable and sometimes critical. In this thesis, a new tool is presented for the purpose of testing performance at a smaller scale. LÄS MER