Sökning: "integrationsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet integrationsprocess.

 1. 1. Psykisk ohälsa som ”Tabu” : En kvalitativ studie om nyanlända ungdomars upplevelser av psykisk ohälsa och hur den påverkar integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Nancy Kanaan; Jordanos Yemane; [2020]
  Nyckelord :Etnicitet; Integration; Intersektionalitet; Nyanlända ungdomar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som berör målgruppen nyanlända ungdomar vilka har immigrerat till Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka de nyanlända ungdomarnas upplevelser och perspektiv på psykisk ohälsa, även hur påverkan från strukturer i samhället och samhällets insatser kan medföra psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Ju snabbare det går, desto bättre är det" : En studie om integrationshastighetens påverkan på nyckelpersoners uppfattning av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jansson; Lisa Henning; [2019]
  Nyckelord :Företagsförvärv; nyckelperson; hastighet; uppfattning; förvärvsuppfattning; integrationsprocess; integrationshastighet; human integration; uppgiftsbaserad integration;

  Sammanfattning : Kvarvarandet av nyckelpersoner är av stor vikt för ett företagsförvärvs framgång, något som i tidigare studier dock har visat sig vara svårt. En annan faktor som är mycket betydelsefull för ett lyckat förvärv är hastigheten på förvärvets integrationsprocess. LÄS MER

 3. 3. Invandrares upplevelser av integration i Sverige - En kvalitativ studie om fem invandrares integrationsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amela Cizmic; [2019]
  Nyckelord :integration; immigrant; intergrational process; jose alberto diaz;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka och förstå mina respondents erfarenheter av sin egen integration i Sverige. Under många år har Sverige varit ett multikulturellt land där människor från hela världen har kommit för att bosätta sig permanent. LÄS MER

 4. 4. Utrikesfödda kvinnors rätt till arbete : En utvärdering av Luleå Kommuns projekt "Workplace Luleå"

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Utrikesfödda kvinnor; arbetsmarknad; integrationsmodell; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur utrikesfödda kvinnor har upplevt projektet Workplace Luleå, vad de utrikesfödda kvinnorna ser som hinder för att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka huruvida deltagande arbetsgivare i projektet aktivt jobbar mot diskriminering inom den egna branschen. Till utvärderingen har kvalitativa intervjuer, forskningsartiklar och litteratur som är aktuell inom ämnet använts. LÄS MER

 5. 5. Gammal religion på ny mark : En kvalitativ intervjustudie om mandaism och integration i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Ilana Nahi; [2019]
  Nyckelord :Mandaismen; minoritet; diaspora; dop; integration;

  Sammanfattning : Integration är ett brett och omdiskuterat ämne i det mångkulturella och mångreligiösa Sverige då landet har fått uppleva en stor invandring till landet genom åren. Denna studies ändamål var att analysera hur integrationen har sett ut för mandaerna som sökt sig till Sverige och få en djupare förståelse hur mandaernas upplevelse och erfarenheter har sett ut. LÄS MER