Sökning: "integrative review"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden integrative review.

 1. 1. Det förebyggande arbetet mot trycksår inom samtliga delar av sjukvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors ansvar och evidensbaserade preventionsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Kvilten; [2023]
  Nyckelord :Trycksår; trycksårsprevention; prevention; sjuksköterska; evidens; lidande; förebyggande; hjälpmedel; vändschema; hygien; nutrition;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcers are a global problem with major consequences. The prevalence is high in all branches of healthcare, despite the fact that the ulcers are preventable. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors följsamhet till vårdhygien i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Venera Kapic; Caroline Kågestam; [2023]
  Nyckelord :Compliance; Cross infections; Hygiene routines; Nurses; Standard precautions; Basala hygienrutiner; Följsamhet; Sjuksköterskor; Vårdhygien; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdrelaterade infektioner [VRI] är den vanligaste vårdskadan både globalt, i Europa liksom i Sverige. I Sverige får cirka 65 000 patienter årligen en VRI där närmare hälften av dessa beräknas kunna undvikas. LÄS MER

 3. 3. Musik som omvårdnadsåtgärd för personer med kognitiv sjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Augustsson; Eira Holewa Hanve; [2023]
  Nyckelord :Health; Music interventions; Neurocognitive disorder; Nursing interventions; Person-centered care; Hälsa; Kognitiv sjukdom; Musikinterventioner; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund   Kognitiv sjukdom är ett av de ledande globala hälsoproblemen och förekomsten ökar i takt med en åldrande världspopulation. Att leva med en kognitiv sjukdom drabbar individers hälsa på ett multidimensionellt plan med lidande i form av besvärliga symtom, social stigmatisering, en hotad autonomi och nedsatt livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter av delaktighet när deras närstående lever med kronisk hjärtsvikt : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Holmedahl; Mikaela Olsson Fallbäcken; [2023]
  Nyckelord :relatives; experiences; participation; care; heart failure; anhöriga; erfarenheter; delaktighet; vård; omsorg; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Anhöriga vars närstående lever med kronisk hjärtsvikt får inte sällan rollen som informella vård- och omsorgsgivare. Anhöriga beskriver bristande stöd och förståelse från vårdpersonal. Behovet av informell vård och omsorg ökar och det behövs en förbättrad kunskap om hur delaktigheten erfars av anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Agile management-based approach to support Sustainable Product Development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Suleyman Suleymanov; [2023]
  Nyckelord :Sustainable Product Development; Modularization; Circular Product Design; Agile Methodology; Agile Product Development; Innovation for Sustainability.; Hållbar produktutveckling; Modularisering; Cirkulär produktdesign; Agil metodik; Agil produktutveckling; Innovation för hållbarhet.;

  Sammanfattning : Product development has always been an indispensable step in society’s transition to sustainability. The environmental consequences of resource depletion, production, distribution and disposal are proof that existing product design and development strategies are not enough to achieve sustainability. LÄS MER