Sökning: "integrerad svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden integrerad svenska.

 1. 1. Hjärtstopp ur sjuksköterskans perspektiv: en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Agnieszka Kedzierska; Vera Lomander; [2023-06-02]
  Nyckelord :Hjärtstopp; sjuksköterskans roll; A-HLR; IHCA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är en akut situation där det snabbt gäller att sätta in rätt insatser för att patienten ska överleva. Svenska hjärt-lungräddningsrådets (HLR-rådets) mål med tidig defibrillering är tydligt och tid är en avgörande tidsfaktor för patientens överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet inom bolagsstyrelser – Påverkas hållbarhetsredovisningen? : En studie om hållbarhetsredovisning och könsfördelning inom företagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Frida Backlund; Anna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Årsredovisningar; hållbarhetsredovisning; könsfördelning; företagsstyrelser; integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om könsfördelningen i företagsstyrelser påverkar den hållbarhetsredovisning som företag presenterar. Jämställdhet och hållbarhet är idag aktuella ämnen i samhället, inte minst inom företag och därmed är studiens ämne relevant att undersöka. LÄS MER

 3. 3. E-handelföretagens arbete med agil marknadsföring och värdesamskapande under inflationstider i skönhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Jovana Arsovic; Zerina Imamovic; [2023]
  Nyckelord :E-handelsföretag; Skönhetsbranschen; Kristider; Inflation; Marknadsföringsstrategi; Värdesamkapande; Agil marknadsföring; Integrerad marknadskommunikation; Varumärkeskännedom; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur e-handelsföretag har upplevt och påverkats av inflation vilka marknadsföringsstrategier de använder samt hur de har arbetat med värdesamskapande under inflationen mellan åren 2020 till 2023. Studien fokuserar på inflationstider men bidrar till forskningen om kriser. LÄS MER

 4. 4. Textbindning i gymnasieelevers texter : En undersökning om hur användning av tematisk bindning och logiska betydelsemarkörer korrelerar med betyg i svenskämnets skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emilia Lindstedt; [2023]
  Nyckelord :Textbindning; skrivutveckling; tema-rema-struktur; logiska betydelsemarkörer; satskomplex; textuella satsadverbial; grammatikundervisning; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att de positiva effekterna av integrerad grammatikundervisning i förstaspråksämnet är avhängiga av att grammatikundervisningen är anpassad efter elevers behov och kunskapsnivå, vilket även är något som genomsyrar gymnasieskolans läroplan och en förutsättning för att kunna ge alla elever möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. När det gäller svenskämnet och elevernas skrivutveckling förväntas eleverna under sin gymnasietid lämna den mer talspråkliga stil de träder in i skolvärlden med och i stället utveckla en mer formell stil, varvid förmågan att ordna och skapa samband mellan olika satser blir en viktig aspekt för elever att utveckla och ett relevant innehåll för grammatikundervisningen att behandla. LÄS MER

 5. 5. En digital gemenskap, utan inre gränser? - En rättsdogmatisk studie om Digital Services Act och möjliga effekter på den svenska marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emilia Andurén; [2023]
  Nyckelord :Handelsrätt; Law and political science; Business and economics; EU-rätt; Inre digital marknad; Digital Services Act; Marknadsföringslagen MFL .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av Europiska Unionens mest digitaliserade länder och det finns mycket att vinna på en fortsatt anpassning till de nya förutsättningar som digitaliseringen skapar. Tjugo år efter antagandet av det befintliga rättsliga ramverket som idag är tillämpligt på området, har EU-kommissionen, som ett led av nya och innovativa affärsmodeller presenterat ett förslag till förordning som nu har antagits (Digital Services Act). LÄS MER