Sökning: "integrering av hälsa i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden integrering av hälsa i skolan.

 1. 1. ”Jag kunde inte språket och jag hade inga kompisar” : en kvalitativ studie om elevers integrering genom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pashang Abdulla; Hedi Rabun; [2020]
  Nyckelord :integration; nyanlända;

  Sammanfattning : Abstarct Syfte och frågeställningar Syfte med denna studie är att undersöka hur integrationen av nyanlända elever genom undervisning i ämnet idrott och hälsa fungerar. Detta sker genom att ta reda på vad deras erfarenheter har för betydelse för integreringen samt genom att undersöka deras aktuella upplevelser av den svenska idrottsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 3. 3. GRUNDSÄRSKOLAN I GRUNDSKOLAN EN STUDIE OM SAMVERKAN MELLAN GRUNDSÄRSKOLAN OCH GRUNDSKOLAN AVSEENDE INTEGRERING OCH INKLUDERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maryam Sadeghkhani; [2019]
  Nyckelord :Den nära utvecklingszonen; empowerment; grundsärskolan i grundskolan; inkludering; intellektuell; integrering; samverkan.;

  Sammanfattning : ABSTRAKT ”En skola för alla” måste anpassas efter alla elever i skolan för att det ska bli en hög grad av integrering och inkludering för alla elever. Tidigare forskning visar dock svårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning i praktiken och om samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och hälsa : -för integrerade grundsärskoleelever i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Karlsson; Chatarina Skalberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; grundsärskola; hälsa; idrott och hälsa; integrering; KASAM; patogen; salutogen;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur grundskolans idrottslärare tolkar och skapar förutsättningar för delaktighet och hälsa i ämnet idrott och hälsa för integrerade grundsärskoleelever. Våra frågeställningar har varit hur grundskolans idrottslärare definierar begreppen delaktighet och hälsa och om deras förståelse av begreppen påverkar hur de skapar förutsättningar för delaktighet i hälsofrämjande aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Clinicians' demands on monitoring support in an Intensive Care Unit : A pilot study, at Capio S:t Görans Hospital

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Emma Callerström; [2017]
  Nyckelord :Patient Data Management System; Requirement Elicitation; Intensive Care Unit; Workflow; Patient Data Management System; Behovsframkallning; Intensivvårdsavdelning; Arbetsflöde;

  Sammanfattning : Patients treated at intensive care units (ICUs) are failing in one or several organs and requireappropriate monitoring and treatment in order to maintain a meaningful life. Today clinicians inintensive care units (ICUs) manage a large amount of data generated from monitoring devices. LÄS MER