Sökning: "integrering förvärv företag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden integrering förvärv företag.

 1. 1. Corporate-Startup integration: Understanding the types of startups manufacturing corporates are interested in and how to achieve a successful integration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ludvig Cederhage; Ebba Backman; [2023]
  Nyckelord :CVC; Manufacturing corporates; Startup; Innovation; Digital Transformation; AI; IoT; Digital Twins; Post-acquisition Integration; Corporate-Startup Collaboration.; CVC; Manufacturing corporates; Startup; Innovation; Digital TransformationAI; IoT; Digital Twins; Post-acquisition Integration; Corporate-Startup Collaboration.;

  Sammanfattning : KPMG has recognized that large manufacturing corporates in Sweden are experiencing impaired growth possibilities and have therefore started to turn to startups to help with innovation. Corporates have traditionally focused on growth through product improvement or market expansion but have recently started to shift their focus to acquisitions and partnerships with high potential startups. LÄS MER

 2. 2. Nya värden åt gamla plagg : En kvalitativ studie om företags implementering av second-hand.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Klang; Ludvig Bengelsdorff; Karl Dolk; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Green values; Over-consumption; Second-hand; Re-use; Resale; Cannibalization.; Hållbarhet; Gröna värden; Överkonsumtion; Andra hand; Återanvändning; Återförsäljning; Kannibalisering;

  Sammanfattning : Den växande oron kring textilindustrins påverkan på miljön utmanar klädföretag att ständigt anpassa och förbättra sina sätt att bedriva verksamheterna. Företag idag ser svårigheter i att förbättra sitt vardagliga arbete med hållbarhet, vilket lett till att implementeringen av återförsäljning i verksamheter sett snabb tillväxt under de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Den omställning företag behöver genomgå för att kunna bli mer hållbara kan konceptualiseras genom förändring av företagets affärsmodell och dess värdeskapande. Förvärv kan vara ett sätt att genomföra affärsmodellsinnovation i en hållbar riktning, men är komplext och påverkas av ledare och organisationens värderingar och tankesätt. LÄS MER

 4. 4. Assessing an IT system implementation in a post merger scenario

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonas Florén; Kian Rousta; [2020]
  Nyckelord :Organizational Change; post-merger integration; sociomaterialism; technochange; warehouse management system; artifacts; organisationsförändring; artefakter; sociomaterialism; integration; technochange; IT system; uppköp och förvärv;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&A) are today two common ways to expand and grow businesses. However, studies report that around 50-75% of all M&A transactions fail to yield expected results. This study focuses on the value creation realized in the post merger integration. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer vid företagsförvärv: en fallstudie av Vismas förvärv av Mamut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Carlsson; Joel Persson; Jonas Berndtsson; Martin Klang; [2014]
  Nyckelord :Företagsförvärv Förvärvsstrategi Synergieffekter Företagsintegrering Företagskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera förutsättningarna för framgångsrika förvärvsstrategier; vilken typ av företag köps upp, vilka synergier som eftersträvas och hur uppkomna problem hanteras. Studien tillämpas på mjukvarubranschen eftersom den utmärks av en hög grad av rörlighet inom och mellan företag, och vi förväntar oss därför att hitta särskilt intressanta fall inom denna bransch. LÄS MER