Sökning: "integritetskränkning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet integritetskränkning.

 1. 1. Hiv-positiva kvinnors upplevelser av stigma och diskriminering inom hälso-och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alicia Román Fröjd; [2021]
  Nyckelord :HIV; women; stigma; discrimination; experiences; health care; hiv; kvinnor; stigma; diskriminering; upplevelser; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk virusinfektion och ett globalt hälsoproblem. I samhället idag är kunskapen om hiv fortfarande bristande och det förekommer negativa attityder och fördomar mot personer med hiv. LÄS MER

 2. 2. Överskottsinformation vid användning av tvångsmedel - I hur vid mån är användningen att anse som legitim?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zeinab Zein; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; överskottsinformation; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rätten att få använda straffprocessuella tvångsmedel är viktig och nödvändig för de brottsutredande myndigheterna för att uppnå så effektiv brottsbekämpning som möjligt. Exempel på typiska straffprocessuella tvångsmedel är häktning, anhållande samt husrannsakan, alla innebär en integritetskränkning för den som utsätts för de. LÄS MER

 3. 3. Informationsinsamling, skräddarsydda annonser och konsumtionsbeteende på Instagram -En kvalitativ undersökning gällande unga vuxnas meningsskapande ur ensvensk kontext

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Ljungvall; Jenny Ragnartz; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Informationsinsamling; Instagram; Konsumtionsbeteende; Meningsskapande; Skräddarsydda annonser; Övervakning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som syfte att undersöka unga vuxnas meningsskapande gällandepersonlig informationsinsamling, skräddarsydda annonser samt konsumtionsbeteende påInstagram i Sverige. För undersökningen har kvalitativa intervjuer tillämpats på ett urval av 8respondenter, 4 män samt 4 kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Institutionalisering på hem- och vårdboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tanja Schöld; [2019]
  Nyckelord :hem och vårdboende; Ungdomar; institution; institutionalisering; makt; system; personal; dokumentation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur personalen på Malmös hem- och vårdboende för ensamkommande barn arbetar med institutionaliseringen av ungdomarna utifrån teorier om system, institutionalisering och makt. Många ensamkommande barn kom till Sverige år 2015 och har spenderat cirka tre år av sina liv på institutionerna. LÄS MER

 5. 5. Personlig integritet i arbetslivet- En studie om övervakning i arbetslivet med hjälp av modern teknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Personlig integritet; Personuppgiftslagen; PuL; GDPR: Personlig integritet i arbetslivet; Kontrollåtgärder; modern teknik; positioneringsteknik; GPS; e-post; övervakning; arbetsgivare; arbetstagare; integritetskränkning; Dataskyddsförordningen; Arbetsledningsrätt; AD; Datainspektionen; intresseavvägning; Passagessytem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig integritet i arbetslivet är tämligen oreglerad i svensk rätt och den reglering som finns är komplex och svåröverskådlig. Det är i synnerhet PuL som aktualiseras i fråga om arbetstagares personliga integritet, vilken i maj 2018 ersätts av GDPR. Den består likt PuL av allmänt hållna bestämmelser. LÄS MER