Sökning: "intellectual disability"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden intellectual disability.

 1. 1. Inkludering som perspektiv och verklighet : synen på inkludering hos grundsärskolans pedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Victoria Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; intellectual disability; participation; primary school for children with intellectual disabilities; Delaktighet; en skola för alla; grundsärskola; inkludering; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning pedagoger som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan har om inkludering som begrepp och hur de arbetar med att få eleverna att uppleva delaktighet. Vilka möjligheter och hinder anser de finns för att uppnå en inkluderande skola för särskoleelever. LÄS MER

 2. 2. Hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program : pedagogers erfarenheter och uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jessica Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Bakning; grundsärskola; gymnasiesärskola; hem- och konsumentkunskap; matlagning; recept;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur sex pedagoger beskriver sina erfarenheter och uppfattningar om vad som kännetecknar hem- och konsumentkunskapsundervisningen på grundsärskolan med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vi skulle inte klara oss utan dom : elevassistenter som utförare av undervisning i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ania Christensson Nordlöf; Torbjörn Mattisson; [2020]
  Nyckelord :Special education teacher; special school for students with intellectual disability; teacher assistant; Elevassistent; grundsärskola; speciallärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka vilka förutsättningar elevassistenter har att utföra undervisning. Frågeställningarna är:  Vilka arbetsuppgifter ingår i elevassistentens uppdrag? Vilken utbildning och kompetens behövs för att elevassistenter ska kunna utföra sitt uppdrag? Hur uppfattar elevassistenter, speciallärare och rektorer vem som ansvarar för att elevassistenter får kompetensutveckling?   Studien är gjord på fyra skolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelse av bedömning och betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Rixman; Yvette Tholander; [2020]
  Nyckelord :Assessment; grades; dilemma perspective; primary school; upper secondary ´school; intellectual disability; compensatory perspective; critical perspective; Bedömning; betyg; dilemmaperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kompensatoriska perspektivet; kritiska perspektivet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva en grupp lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och deras upplevelser kring betyg och betygssättning, likvärdig bedömning samt om läroplanen upplevs anpassad för denna elevgrupp. I insamling av empirin har ett kvalitativt arbetssätt använts i form av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan : Några lärares beskrivningar av sina villkor för att utveckla nyanlända elevers litteracitet på nationellt program i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Jensen; Eva Nygård; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; newly arrived students; literacy; mother tongue; Swedish as a second language; mapping; the national program; the special needs upper secondary school; Intellektuell funktionsnedsättning; nyanlända elever; litteracitet; modersmål; svenska som andraspråk; kartläggning; nationellt program; gymnasiesärskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur några lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk beskriver sina villkor i arbetet med att utveckla nyanlända elevers litteracitet på nationellt program i gymnasiesärskolan. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar: Vilka verktyg, metoder, material och strategier använder sig lärarna av för att utveckla nyanlända elevers litteracitet i gymnasiesärskolan? och Hur beskriver lärare som undervisar i svenska/svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan sina möjligheter att utveckla nyanlända elevers litteracitet? En kvalitativ ansats användes där halvstrukturerade intervjuer genomfördes med tio lärare i gymnasiesärskolan. LÄS MER