Sökning: "intellektuell funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden intellektuell funktionsnedsättning.

 1. 1. Assisterande teknik i anpassad grundskola : Några lärares åsikter om användande av assisterande teknik i anpassad grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Johannesson; [2024]
  Nyckelord :Assisterande teknik; anpassad grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; läs- och skrivsvårigheter och special undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 3. 3. Mellan omsorg och kontroll : En litteraturstudie om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning på stöd- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Måns Palmqvist; [2024]
  Nyckelord :abuse; intellectual disability; residential settings; power; violence; intellektuell funktionsnedsättning; kontroll; omsorgsboende; makt; våld;

  Sammanfattning : Våld mot människor med intellektuell funktionsnedsättning är ett allvarligt samhällsproblem. Omfattande tidigare forskning visar att denna grupp är överrepresenterade som offer för våld och övergrepp såväl inom som utanför funktionshinderomsorgens domän. LÄS MER

 4. 4. Arbetsförmedlingens webbplats : Tillgänglighet för alla

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Hultbäck; [2024]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användarvänlighet; lindrig intellektuell funktionsnedsättning; användbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tillgängligheten av Arbetsförmedlingens webbplats, specifikt för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Studien syftar till att förstå vilka faktorer som påverkar denna grupp när de använder webbplatsen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med intellektuellfunktionsnedsättning. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Swensson; [2024]
  Nyckelord :Intellectual Disability; care; nurses’ experience; nursing; person - centered care; Intellektuell funktionsnedsättning; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter; vård;

  Sammanfattning : Background: People with Intellectual Disability (ID) run an increased risk of suffering from illness. Research has confirmed that people with intellectual disabilities are at greater risk than the rest of the population to being offered lower quality of care. LÄS MER