Sökning: "intellektuell funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade orden intellektuell funktionsnedsättning.

 1. 1. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 2. 2. "Jag har något jag vill säga" : Lärares uppfattningar om kommunikationsmetoder, lärmiljö och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Knuutti; Ann-Charlotte Stolt; [2023]
  Nyckelord :grundsärskola; alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikationsstrategier; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende av kontext och lärmiljö. För elever med intellektuell funtionsnedsättning som behöver stöd med att göra sin röst hörd finns olika alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel som stöttar språklig förmåga och möjliggör delaktighet i ett socialt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares dilemma med bemötande och inkludering i förskolan : En kvalitativ studie om inkludering och bemötande av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Tuva Myckelberg; [2023]
  Nyckelord :Teacher s competence; conduct; children with intellectual disabilities; inclusion; everyday situations; Lärarens kompetens; bemötande; barn med intellektuell funktionsnedsättning; inkludering; vardagssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka kompetenser som finns hos förskollärare inom förskolans verksamhet för att bemöta och inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning i vardagssituationer. En kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få information och kunskap om förskollärares syn på kompetenser, bemötande och inkludering kring arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation som nyckelfaktor vid intellektuell funktionsnedsättning : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vendela Carlsson; Selma Jobrink Cedefors; [2023]
  Nyckelord :Intellectual disability; communication; person-centred care; nurses experience.; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; personcentrerad vård; sjuksköterskors upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med intellektuell funktionsnedsättning har ökat globalt. Då dessa personer lever längre än tidigare, har behovet av vård ökat för denna patientgrupp. LÄS MER

 5. 5. Integrerade elevers sociala delaktighet i grundskolan En kvalitativ studie av några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Carlsson; Sanna Englund; [2022-02-17]
  Nyckelord :integrerade elever; intellektuell funktionsnedsättning; social delaktighet; fenomenologi; grundskola;

  Sammanfattning : Forskningsläget kring elever med intellektuell funktionsnedsättning är förhållandevis sparsam, i synnerhet kring de elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner, men går integrerade i grundskolan i Sverige. Syftet med denna kvalitativa studie är således att undersöka några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan. LÄS MER