Sökning: "intended parents"

Visar resultat 21 - 25 av 65 uppsatser innehållade orden intended parents.

 1. 21. Det allmänna barnbidraget : Föräldrarförvaltning eller gåva?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Maria Peldius; Tatiana Stafeichuk; [2014]
  Nyckelord :The universal child allowance; parental maintenance; deposit into bank account in the child s name; execution issues; indefeasible rights against parental creditors; money gift from parents; Det allmänna barnbidraget; förmyndarskap; insättning på bankkonto i barnets namn; utmätning; sakrättsligt skydd mot föräldrarnas borgenärer; penninggåva från föräldrar;

  Sammanfattning : SammanfattningDen som är under arton år är omyndig, vilket innebär att denne inte får råda över sina tillgångar och ingå avtal med bindande verkan enligt FB 9 kap. 1§. Vanligtvis är den omyndiges föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare för sitt barn. Det är förmyndares ansvar att förvalta barnets tillgångar. LÄS MER

 2. 22. Stjärnfamiljer och kärnfamiljer - En kritisk diskussion kring flersamt föräldraskap i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Linnér; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; rättsligt föräldraskap; alternativa familjebildningar; icke-traditionella familjebildningar; regnbågsfamiljer; stjärnfamiljer; kritisk familjerätt; the sexual family; stjärnfamiljejuridik; flersamt föräldraskap; multipelt föräldraskap; law and political science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur vi väljer att organisera våra familjer har genomgått en radikal förändring sedan mitten av 1900-talet. Kärnfamiljen är visserligen fortfarande den vanligaste familjeformen, men den har i allt större utsträckning kommit att kompletteras med en rad icke-traditionella familje-konstellationer, bl.a. samkönade familjer. LÄS MER

 3. 23. Solidariskt skadestånd, regressrätt och föräldrars strikta ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Ramel; [2014]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Regress; Solidariskt ansvar; Föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Solidariskt ansvar har under lång tid tillämpats i Svensk lag i fall då flera personer ska svara för ett skadestånd. Det solidariska ansvaret innebär att en skadelidande kan kräva ut hela skadeståndet från endera skadevållaren. LÄS MER

 4. 24. Utmaningar och upplevelser som föräldrar till barn med adhd upplever i sin vardag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Ågren; [2014]
  Nyckelord :Attention deficit hyperactivity disorder; parents; family; challenging; experience; Social Sciences;

  Sammanfattning : In my thesis I have intended to investigate the challenges and experiences of parents of children with adhd in their everyday life. I have used a qualitative method and to achieve my goal I have conducted six interviews with the parents of the children having adhd. LÄS MER

 5. 25. Fängslad förälder - Ett straff för barnet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mathilda Eriksson; Rebecca Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :Detained parent; Childhood; Attachment; Contact; Relationship; Frihetsberövad förälder; barndom; anknytning; relation; kontakt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to reiterate and analyze children’s stories about what it was like to grow up with a parent in prison. We intended to interpret the individuals’ childhood experiences and memories. We have limited the respondents to people who grew up with a parent in prison. LÄS MER