Sökning: "intended parents"

Visar resultat 6 - 10 av 75 uppsatser innehållade orden intended parents.

 1. 6. Teknisk växtvärk – hur kan Sveriges försvar attrahera tekniskt intresserade ungdomar? : En studie om Luftvärnets möjlighet att attrahera unga teknikintresserade människor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Business Model Innovation (BMI); Högskolan i Halmstad/Business Model Innovation (BMI)

  Författare :Per Carlsson; Andreas Westermark; [2020]
  Nyckelord :Armed forces; Sweidish armed forces; technology; recruitment; Air defence; Employer branding; Försvarsmakten; teknik; teknisktjänst; tekniker; rekrytering; tillväxt; luftvärnsregementet; Lv 6; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarattraktivitet;

  Sammanfattning : Sveriges luftvärn står inför stora utmaningar vilka till stor del har orsakats av ett förändrat omvärldsläge med större osäkerheter. Osäkerheterna har i sin tur lett till att efterfrågan på förmågan luftvärn ökat och getts mer utrymme i samhällsdebatten. LÄS MER

 2. 7. Den sociala situationen för ungdomar med autismspektrumtillstånd i ordinarie gymnasieklasser

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Serneke; [2019]
  Nyckelord :adolescents; autism spectrum disorder; inclusion; relational pedagogy; social situation; success factors; upper secondary school;

  Sammanfattning : There are few studies reporting the voices of adolescents with autism, especially concerning their situation in school. Most studies are about children with autism and from the perspectives of their parents or teachers. LÄS MER

 3. 8. Värdmoderskapsprocessen genom medias ögon - En kvalitativ studie om medias framställning av tilltänkta föräldrars väg till barn genom värdmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Melissa Yang; Ajaydip Sidhu; [2019]
  Nyckelord :surrogate mother; intended parents; media; social constructivism; power värdmoder; tilltänkta föräldrar; socialkonstruktivism; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how media in Sweden presents the surrogacy process with the purpose of enhancing knowledge of what ideals and challenges are framed through the intended parents perspective. The empirical material of this study consist of 19 articles that depict the intended parents stories of having been through the surrogacy process, which have been collected from different Swedish newspapers. LÄS MER

 4. 9. "Du måste vara våglig som skolledare" : En kvalitativ studie i rektorers åtgärder för att höja andelen elever med gymnasiebehörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Wretman; Per Hybbinette; [2019]
  Nyckelord :principals; risk factors; protective factors; school turnaround; leaving certificate; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate what measures principals take in order to raise the amount of students who finish secondary school with a leaving certificate. Furthermore, it was intended to investigate why these methods have been successful. The selection of respondents consisted of principals at four different schools in southern Sweden. LÄS MER

 5. 10. Begränsningslagens regler gällande familjeåterförening - En studie om lagens förenlighet med artikel 8 EKMR samt artikel 3 och 9 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Marangoz; [2019]
  Nyckelord :Särskilt beroendeförhållande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Family reunification is a substantial right that primarily applies to the nuclear family. The nuclear family consists of two married parents of opposite gender, civil partners and minors. Sweden introduced a temporary law limiting the right to family reunion due to the refugee crisis. LÄS MER