Sökning: "intended parents"

Visar resultat 6 - 10 av 65 uppsatser innehållade orden intended parents.

 1. 6. Surrogatarrangemang och barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cornelia Lundgren; Annica Grundel; [2018]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; USA; barnets bästa; rättslig förälder; rättsliga föräldrar; moderskapspresumtion; moderskap; faderskap;

  Sammanfattning : I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatarrangemang inom den svenska sjukvården. De som inte själva kan genomgå en graviditet, t.ex. manliga samkönade par, ges idag inget alternativ inom assisterad befruktning för att lösa barnlöshet. LÄS MER

 2. 7. In Search for Secure Families : A study of what qualifies as a suitable family for vulnerable children at a child protection organization in South Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Linnéa Dahl; Hanna Sandström; [2018]
  Nyckelord :Vulnerable Children; Suitable Family; Foster Care; South Africa;

  Sammanfattning : Problem. Approximately 400 000 children are in the year 2018 living in foster care in South Africa. Many of these children have wounds from neglect and abuse from their original family. LÄS MER

 3. 8. Horan och madonnan : en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2017]
  Nyckelord :surrogacy; commercial surrogacy; altruism; altruistic surrogacy; prostitution; female exploitation; reproductive exploitation; SOU 2016:11; feminist state theory; surrogatmödraskap; surrogatmoderskap; sexköpslagen; exploatering; reproduktiv exploatering; altruistiskt; kommersiellt; feministisk rättslära; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseende surrogatmödraskap. LÄS MER

 4. 9. Föräldraskapsregleringen efter en surrogatprocess utomlands – Är den förenlig med barnets rätt till privat- och familjeliv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Willman; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; surrogatmoderskap; mänskliga rättigheter; barnets bästa; privatliv; familjeliv; internationell privaträtt; EKMR; artikel 8; surrogatmödraskap; surrogatmoder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since there is no possibility for surrogacy arrangements within Swedish health care, couples and singles turn abroad to hire a surrogate mother. Upon completing the process they aim to be recognized as legal parents to the child or the children in Sweden. LÄS MER

 5. 10. Att ge bort en bok : Bokgåvan till små barn sedd ur marknadsföringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Sörmark; [2016]
  Nyckelord :Bokgåva; Gåvobok; BVC; Folkbibliotek; Läsfrämjande; Språkutveckling; Barnbibliotekarie; Barn;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain insight into the thoughts and views of child librarians regarding the gift book that is given to all newborn children in Gothenburg. The gift book is intended to inspire parents to read and sing to their child and by doing so stimulate his or her language development, wich has benefits for the child's later literacy skills. LÄS MER