Sökning: "intensiv lästräning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden intensiv lästräning.

 1. 1. "Det visar sig att ju mer man tränar på det ju bättre blir man" : Om lästräning och motivation till att läsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Nielsen; [2022]
  Nyckelord :Intervention; läsförståelse; läshastighet; lästräning; strukturerad läsning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nielsen, Helena (2022). ”Det visar sig att ju mer man tränar på det ju bättre blir man” Om lästräning och motivation till att läsa (“It turns out that the more you practise the better you become” On Reading Intervention and Motivation to Read). LÄS MER

 2. 2. Intensiv lästräning i grundsärskola och grundskola : -En interventionsstudie med lästräningsmaterialet WIP.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Viktoria Rydin; Ida Hygren; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Grundsärskola; Interventionsstudie; Läsförståelse; Lästräning; Lässvårigheter; Motivation; Ordavkodning; Simple View of reading; Single subjektdesign; Wolff intensivprogram WIP .;

  Sammanfattning : Interventionsstudien syftade till att undersökta hur lästräningsmaterialet Wolff intensivprogram(WIP), påverkade ordavkodningsförmåga och läsförståelse hos elever i olika åldrar och med olikatyper av lässvårigheter i grundsärskola och grundskola. Studien syftade också till att undersöka hurmaterialet upplevdes av eleverna. LÄS MER

 3. 3. AI för en lyckad läsundervisning: : Pedagogers erfarenheter av att använda AI för att nivåkategorisera läsning och individanpassa läsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lejla Shafiee; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; dyslexi; EdTech; IKT; Lexplore; läslistor; läsning; läsutveckling; läs- och skrivsvårigheter; maskininlärning; screening;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknologiska lösningar i skolan har ökat i en drastisk fart, liksom teknologi i övriga delar av samhället. Ögonrörelser vid läsning har tidigare visat sig ha en koppling till läsförmågan, bland annat från studier gjorda på dyslektiker. LÄS MER

 4. 4. Vilken påverkan kan intensiv lästräning ha på elevers avkodningsförmåga och läslust? : En interventionsstudie i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Engfeldt; Anna Rolfsdotter Gahne; [2021]
  Nyckelord :Avkodning; intensiv lästräning; läslust; the simple view of reading.;

  Sammanfattning : Att motivera elever till att läsa har blivit en större utmaning för lärare och föräldrar i dagens samhälle, trots läsfrämjande aktiviteter i skolan. Ofta upplevs läsning som ett krav för inhämtande av teoretiska kunskaper och inte som lustfyllt och kravlöst. LÄS MER

 5. 5. Intensiv lästräning med läslistor : En interventionsstudie med Wendick-modellen i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Carlmyren; Anna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Avkodning; intensivläsning; läslistor; läsintervention; läs- och skrivsvårigheter; motivation; Wendick-modellen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur intensiv lästräning med läslistor kan förändra avkodnings­förmågan hos elever med avkodningssvårigheter i årskurs 7. Vidare syftade studien till att undersöka elevernas upplevelse av att lästräna med läslistor samt huruvida deras läsmotivation påverkas. LÄS MER