Sökning: "intensivvård delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden intensivvård delaktighet.

 1. 1. Personers upplevelser av att ha vårdats med respirator på intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lisa Gren; Mathilda Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Respiratorvård; Intensivvård; Upplevelse; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Respiratorvård innebär en utsatt och sårbar position för personen som vårdas, dels på grund av den främmande och högteknologiska miljön, men även med anledning av kritisk sjukdom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att ha vårdats med respirator på intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. ”They had hope, and we clung to it” : Närståendes upplevelser av vård i livets slut på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Oskarsson; Jenny Rossi; [2021]
  Nyckelord :Next of kin; relatives; end-of-life care; intensive care unit; ICU; experiences; Närstående; anhöriga; vård i livets slut; intensivvårdsavdelning; IVA; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intensivvårdsavdelning vårdar de allra sjukaste patienterna, som på grund av sjukdomens svårighetsgrad inte kan vårdas på en vårdavdelning. Den avancerade och högteknologiska miljön är för många människor främmande och skrämmande och kan i kombination med att behöva bekanta sig med tanken på att patienten kan avlida kan upplevas påfrestande för närstående. LÄS MER

 3. 3. Barns besök på IVA ur barnets och sjuksköterskans perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angeliqa Björklund; Emelie Norgren; [2021]
  Nyckelord :Children; visitors; relatives; nurse; experience; critical illness; intensive care; Barn; besökande; närstående; sjuksköterska; upplevelse; allvarlig sjukdom; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns besök inom intensivvården har tidigare varit förbjudet. En bristande kompetens beskrivs av sjuksköterskor kring att möta barn som närstående vilket resulterar i att sjuksköterskor lättare exkluderar barn. Barn upplever blandade känslor kring besök på IVA och uttrycker ett behov av involvering. LÄS MER

 4. 4. Intensivvården möter COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av hur arbete i skyddsutrustning påverkar den vårdande relationen - En tolkande fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Norman; Edvin Aronsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; caring relationship; experience; intensive care; intensive care nurse; interpretative phenomenological analysis; personal protective equipment PPE ; COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; skyddsutrustning; tolkande fenomenologisk analys; upplevelse; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemin orsakad av Covid-19 har tvingat intensivvården till stora omställningar. Som del av restriktioner för att reducera risk för smittspridning måste skyddsutrustning användas vid patientkontakt med smittad patient. LÄS MER

 5. 5. "Jag mår bra av att hjälpa..." : Närståendes upplevelse av delaktighet på en intensivvårdsavdelning. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Melin Strandberg; Isabella Norén; [2021]
  Nyckelord :Relatives; family; next-of-kin; participation; experiences; lifeworld; communication; intensive care unit; Närstående; delaktighet; upplevelser; livsvärld; kommunikation; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård är en avancerad behandling med noggrann övervakning av kritiskt sjuka patienter. Patienterna är i ett utsatt läge och i beroendeställning av vårdpersonal såväl sina närstående. Tidigare studier tar upp vikten av delaktighet men utifrån ett patientperspektiv. LÄS MER