Sökning: "intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet intensivvård.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Kan funktionsnivå vid utskrivning från IVA predicera fortsatt vårdbehov? : - En prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Therese Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Intensivvård (IVA-vård) kan vid svår sjukdom eller skada vara livsavgörande men vården riskerar att skapa långvariga resttillstånd. Att identifiera patienter med låg funktionsförmåga och risk för långvarig sjukhusvård kan vara betydelsefullt för att optimera åtgärder och resurser i den fortsatta vården av IVA-patienter. LÄS MER

 3. 3. När det är dags att dö : Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att avbryta livsuppehållande behandling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Karlsson; Linda Stålhaag; [2022]
  Nyckelord :Withdrawing life-sustaining treatment; experiences; intensive care; intensive care nurse; suffering; Avbryta livsuppehållande behandling; erfarenheter; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då det inte längre finns en kurativ behandling för en patient som intensivvårdats är det av betydelse att föra diskussioner kring avbrytande av livsuppehållande behandling. Avbrytandet innefattar flertalet aspekter som intensivvårdssjuksköterskan i olika grad kan påverka. LÄS MER

 4. 4. Att vårda barn berör-vikten av att skapa trygghet i en ovan situation : Kvalitativ intervjustudie med intesivvårdssjuksköterskor

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Widén; Jenny Hägg; [2022]
  Nyckelord :Caring science; critically ill children; experience; family; general intensive care unit; intensive care; intensive care nurse; life world; nursing.; Allmän intensivvårdsavdelning; familj; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; kritiskt sjuka barn; livsvärld; omvårdnad; upplevelse; vårdvetenskap. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas barn på allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, där det generellt vårdas mer vuxna än barn. Att vårda ett barn på en allmän intensivvårdsavdelning händer sällan vilket inte ger samma erfarenhet som att vårda en vuxen. LÄS MER

 5. 5. Barn som anhöriga på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Eriksson; Maja Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Anhöriga; barn; intensivvård; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som besökare på en intensivvårdsavdelning är ganska nytt förekommande, men har blivit mer vanligt. Många intensivvårdssjuksköterskor upplever dock att de saknar kompetens och stöd för att bemöta barn som anhöriga. LÄS MER