Sökning: "inter-company transfer price och intra-group transfer price"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inter-company transfer price och intra-group transfer price.

 1. 1. Internprissättning av räntor på koncerninterna lån - Sett i ljuset av Diligentiamålet och påverkan från ägarinflytande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Magnusson; [2013]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar internprissättning av koncerninterna lån i ljuset av den svenska rätten. Internpriset är det pris ett visst bolag, eller en viss del av ett företag, debiterar ett närstående företag i en annan jurisdiktion för varor och tjänster som köpts. LÄS MER

 2. 2. Internprissättning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carina Andersson; Pia Lilja; Annika Carlsson; [2007]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; motivation; transfer price; inter-company transfer price och intra-group transfer price;

  Sammanfattning : Vi har kommit fram till att KMT RS syfte med att använda internpriser är: att öka kostnadsmedvetenheten hos personalen, att fördela kostnader, att få fram ett externt timpris samt att ge styreffekt. Detta för med sig en lägre resursförbrukning och förbättrade underlag för vardagliga beslut. LÄS MER