Sökning: "inter-professional collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden inter-professional collaboration.

 1. 1. Värdet av att verka tillsammans : En kvalitativ studie om samarbete, samordning och samverkan ur ett medarbetar- och chefsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mikaela Halleröd; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; coordination; inter-professional team collaboration; integration; business development; Swedish For Immigrants; SFI; new public management; work-integrated learning; AIL; sociology; master s thesis; Samarbete; samordning; samverkan; samarbete mellan yrkeskategorier; integrering; verksamhetsutveckling; utbildning i svenska för invandrare; sfi; new public management; arbetsintegrerat lärande; AIL; sociologi; magisteruppsats;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom vuxenutbildningens utbildning i svenska för invandrare (sfi) verkar tillsammans inom ramarna för verksamheten. Genom individuella intervjuer framkommer möjligheter och svårigheter. Empiri har bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Stakeholder & Developer Communication Powered by Product Owners

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Persson; [2019]
  Nyckelord :Communication; Software development; Inter-professional collaboration; Professional language; Product owner; Stakeholder; Developer; Kommunikation; Mjukvaruutveckling; Interprofessionellt samarbete; Yrkesspråk; Produktägare; Stakeholder; Utvecklare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the challenges and opportunities in the communication between software developers and their stakeholders, as well as the impact that the product owners have on the communication. The research was conducted using a case study approach, and data was mainly collected through observations andinterviews with product owners and software developers at the case company Kry. LÄS MER

 3. 3. Interprofessionell samverkan och dess förutsättningar för att fungera : En kvalitativ studie om professioner inom människovårdande organisationers framställning av interprofessionell samverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Matilda Tengroth; Berwako Ali Hussein; [2016]
  Nyckelord :inter-professional collaboration; symbolic interactionism; appearance; team; human service organization; interprofessionell samverkan; symbolisk interaktion; framträdande; team; människovårdande organisationer;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to understand how the professions within the human service organization experience and describe inter-professional collaboration. The questions that the study discusses is the negative versus positive aspects that inter-professional collaboration entails and what conditions that are necessary for such cooperation to work. LÄS MER

 4. 4. Sjukhuskuratorns förutsättningar till interprofessionell samverkan i en medicinsk miljö - En kvantitativ studie om hur de mer medicinskt inriktade yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar förutsättningarna till interprofessionell samverkan med sjukhuskuratorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jimmy Dahlqvist; Jonas Johansson; [2015]
  Nyckelord :hospital; social worker; interprofessional; collaboration; role; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Jonas Johansson and Jimmy Dahlqvist Titel: Hospital social worker's opportunities for inter-professional collaboration in a medical setting [translated title]. Supervisor: Stig Linde In health care there exists a medical culture that is based on proven experience and science. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt hos elever : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Angelin; [2014]
  Nyckelord :school nurses; health promotion; overweight; motivational interviewing; skolsköterskor; hälsofrämjande arbete; övervikt; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund:Övervikt ökar idag bland svenska barn och skolsköterskor inom elevhälsan har en viktig del i arbetet för att få ner barns övervikt.   Syfte: Beskriva skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete med övervikt hos elever i högstadiet och gymnasiet. LÄS MER