Sökning: "interaktion mellan organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden interaktion mellan organisationer.

 1. 1. UPPLEVELSER AV SOCIALT FLOW I ARBETSGRUPPER MED HÖG GRAD AV SOCIAL INTERAKTION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Fredin; Linnéa Matkaselkä; [2020]
  Nyckelord :Social flow; social interaction; working groups; Socialt flow; social interaktion; arbetsgrupper;

  Sammanfattning : Kunskap om individuellt flow har börjat tillämpas på grupper i form av socialt flow, vilket har beskrivits som ett balanserat kollektivt sinnestillstånd inom en grupp med dynamiska, positiva interaktioner samt hög kollektiv kompetens. Det finns ännu inte en enhetlig teori och definition kring begreppet. LÄS MER

 2. 2. Det är öppet, här får jag tala högt : En kvalitativ studie om hur arbetsplatsutformning påverkar trivsel, sociala interaktioner mellan anställda och förväntningar samt beteende kopplat till psykologiska kontrakt.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Åhlander; Linn Klingsdal; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplatsutformning; Cellkontor; Öppet kontorslandskap; Psykologiska kontrakt; Goffman; Trivsel; Social interaktion; Förväntningar; Medarbetare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 3. 3. User interface suitable for credit risk management

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xiao He; [2019]
  Nyckelord :user interface; user experience; usability; data visualization; GUI; front-end development; credit risk assessment; användargränssnitt; användarupplevelse; användbarhet; datavisualisering; GUI; front-end-utveckling; kreditriskbedömning;

  Sammanfattning : Graphical User Interface, which is known as GUI, is a way for a person to communicate and interact with a system through icons or other visual indicators. A well designed and intuitive user interface is critical to the success of a system since it encourages a natural interaction between a user and a system, thus conveying information more clearly and efficiently to the user. LÄS MER

 4. 4. "Jag delar gärna med mig när någon frågar" : En studie om hur kunskap delas och överförs mellan medarbetare som arbetar på distans i en flexibel arbetskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ekaterini Dokalia; Ylva Gamrell; [2019]
  Nyckelord :Distansarbete; flexibelt arbete; kunskapsöverföring; kunskapsdelning; lärande organisationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie syftar till att bidra med ny information om hur kunskap delas och överförs mellan medarbetare som arbetar på distans i en flexibel arbetsmiljö.  Studien baseras på följande tre frågeställningar som vi har formulerat i hopp om att kunna besvara studiens syfte: På vilket sätt möjliggörs kunskapsöverföring mellan medarbetare som ofta arbetar på distans? Saknar distansarbetare kunskap och information i sin yrkesroll då de arbetar distanserat? Hur upplever medarbetare med flexibla arbetsförhållanden att deras yrkesmässiga utveckling ser ut? Saknar medarbetare kunskap och information i sin yrkesroll då de arbetar på distans?  Studien utgår från de teoretiska perspektiven Communities of Practice (Wenger, 1998), R. LÄS MER

 5. 5. Är Integrated Thinking framgångsreceptet? : En studie om arbetsmiljö och dess betydelse för Integrated Thinking

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mankowitz; Emelie Vickers; [2018]
  Nyckelord :Integrated Thinking; värdeskapande; Distributed Cognition; integration; lärande; problemlösning;

  Sammanfattning : Integrated Thinking är en ny trend inom företagsstyrning. Begreppet är dock mångtydigt och det råder oklarheter i hur organisationer kan nå Integrated Thinking. Studien ämnade att konkretisera begreppets innebörd. LÄS MER