Sökning: "interaktion pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 482 uppsatser innehållade orden interaktion pedagogik.

 1. 1. Djurassisterad pedagogik i hälsoundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elinur Demirtas; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted intervention; Animal-assisted therapy; Animal-assisted education; ADHD; add; autism; canine-assisted intervention; disability; dog therapy; dogs effect on children; health; Mental health; Maslow s hierarchy of needs; motivation theory; physical education; physical activity; oxytocin.; Djurassisterad pedagogik; Djurassisterad intervention; hunds assisterad intervention; hundterapi; skolhund; funktionshinder; adhd; add; autism; mental hälsa; idrott och hälsa; hundens effekt; Maslows behovshierarki; motivationsteori; oxytocin.;

  Sammanfattning : Djurassisterad pedagogik är målinriktade instaser med akademiska och pedagogiska mål som involverar tränade djur för att stödja elever med t.ex. funktionsnedsättningar eller särskilt stöd.  Syftet med denna studie är att belysa hur djurassisterad pedagogik (DAP) kan användas i idrott-och hälsoundervisning. LÄS MER

 2. 2. Kan näsor flyga? : Hur fungerar frågan i interaktion mellan pedagoger och barn på förskolan?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Blomgren; [2023]
  Nyckelord :Interaktion; förskola; vuxen-barn interaktion; frågor; socialt aktörskap; deltagande;

  Sammanfattning : In preschool, many questions are asked, both by children and by pedagogues. By focusing on questions from an interactional perspective, this study aims to shed light on questioning in preschool and to spread an increased understanding of the question's various functions. LÄS MER

 3. 3. Integrerade elevers sociala delaktighet i grundskolan En kvalitativ studie av några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Carlsson; Sanna Englund; [2022-02-17]
  Nyckelord :integrerade elever; intellektuell funktionsnedsättning; social delaktighet; fenomenologi; grundskola;

  Sammanfattning : Forskningsläget kring elever med intellektuell funktionsnedsättning är förhållandevis sparsam, i synnerhet kring de elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner, men går integrerade i grundskolan i Sverige. Syftet med denna kvalitativa studie är således att undersöka några integrerade elevers upplevelse av social delaktighet i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Channah Millroth; [2022-01-27]
  Nyckelord :Läslyftet i förskolan; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språkutveckling; kommunikation; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av kollegialt lärande? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett kollegialt lärande? Denna fallstudie bidrar till den begränsade forskning som finns om vikten av det kollegiala lärandet och att det sker i en gemenskap (Hattie 2012, Timperley 2013). LÄS MER

 5. 5. ”I’m a terrible housewife” : En samtalsanalytisk studie av hur par gör genus i interaktion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Svenander; [2022]
  Nyckelord :Pedagogy; Ethnometodology; Membership categorization analysis; Gender;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to study how partners in heterosexual relationship do gender in interaction. The study was guided by the research questions; In what ways is gender done in interaction?; What different norms become visible?; And, what interactional consequences does gender construction lead to? An ethnomethodological perspective was adopted in which the way people in everyday life creates a common understanding of the world is focused. LÄS MER