Sökning: "interaktion pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden interaktion pedagogik.

 1. 1. Kommunikation som mänsklig rättighet och grundläggande behov. Ett utvecklingsarbete om kommunikation och samspel under mellanmålet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Söderqvist; Kumlin Svensson Peedu; Linnea Svensson Peedu; [2024-02-29]
  Nyckelord :Viktiga vuxna i barns närhet; alternativa kommunikationssätt och samspel; interaktion; scaffolding; språk; multimodalt lärande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utveckla barns möjligheter till kommunikation med vuxna och andra barn, samt att erbjuda barnen alternativ för att kunna delta i kommunikativa sammanhang i förskolans verksamhet. Likt Vygotskij framhäver i det sociokulturella perspektivet blir inte omvärlden meningsfull förrän barnen får en chans att vara delaktiga i den, samt vara med och påverka i interaktion med andra människor. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan En aktionsforskningsstudie om hur samtalskartor kan främja kommunikation och samspel i barngruppen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Broholm; Sofie Sharro; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; AKK; samtalskartor; kommunikation; samspel; strategier; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi är två förskollärarstudenter som i detta utvecklingsarbete har studerat användningen av samtalskartor som ett verktyg för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Syftet med studien är att utforska användningen och utveckla förståelsen för samtalskartor som en form av AKK för att främja kommunikations- och språkutveckling hos barn med begränsad tal- och språkförmåga. LÄS MER

 3. 3. Hur kan vi ta vara på den pedagogiska måltidens möjligheter? Ett utvecklingsarbete om barns samtal i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annefrid Möller; [2024-02-29]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; sociokulturellt perspektiv; interaktion; kvalitativ studie; appropriering; scaffolding; proximal utvecklingszon;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete belyser förskollärarens sätt att ta vara på måltiden som ett redskap till en pedagogisk samtalsstund. Syftet med utvecklingsarbetet är att undersöka om språkliga förhållningssätt kan skapa möjligheter till samtalsstöttning och språkliga utmaningar hos barnen även under måltiden samt pedagogernas sätt att svara upp till samtalsinviter, om fördjupande frågor ställs och om alla barn har samma möjlighet till talutrymme. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i förskolan. En intervjustudie av pedagogernas uppfattningar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rubar Saaed; Rada Nassif; [2024-02-27]
  Nyckelord :undervisning; barnsyn; kunskapssyn.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka pedagogernas olika uppfattningar kring undervisningsbegreppet utifrån den reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019. Samt vilka strategier använder pedagogerna för att undervisa barn i förskolan. Vidare ville vi studera pedagogernas barnsyn och kunskapssyn. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers deltagande i barns lek inomhus och utomhus.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Josefsson; Erika Gustafsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogers deltagande; Fri lek; Vuxen-barn interaktion; Inomhus; Utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogers deltagande i barns fria lek tar sig uttryck beroende på om lärmiljön är utomhus eller inomhus. Studien bygger på våra egna iakttagelser att pedagogers deltagande skiljer sig åt beroende på om leken sker inomhus eller utomhus. LÄS MER