Sökning: "interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade ordet interaktionism.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. De gör sitt bästa,men det räcker inte. : Personals och vårdnadshavares perspektiv på fritidshemmets inkluderande praktik.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshemmets inkluderande praktik; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism; det relationella perspektivet; personal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få kunskap om personal och vårdnadshavares perspektiv på vilka möjligheter och utmaningar de ser i fritidshemmets inkluderande praktik för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Insamlingen av data har skett genom intervjuer med personal och vårdnadshavare. LÄS MER

 3. 3. FoMo, oron för framtiden : En hermeneutisk studie om den subjetiva upplevelsen av fenomenet FoMo i relation till sociala aspekter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Terstad; Sjöberg Moa; [2021]
  Nyckelord :FoMo; Fear of missing out; hermeneutik; gemenskap; identitetsutveckling; existens;

  Sammanfattning : Studien har utformats från intresset av ett relativt nytt och omtalat fenomen “fear of missing out”, benämnt FoMo. Direkt översatt betyder det rädslan att missa, vilket ofta beskrivs som ett psykologiskt fenomen. LÄS MER

 4. 4. ”Det är dem som är för oss” : Stöd till föräldrar vid omhändertagande av barn, för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Syrén; Jennie Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Förförståelse; Föräldrastöd; Kontext; Makt; Omhändertagande; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större förståelse för hur socialsekreterare och fristående professionella i Sverige upplever sitt arbete med att stödja föräldrar vid omhändertagandet av dennes barn. Vi vill undersöka hur professionellas stöd till föräldrar skiljer sig åt beroende på hur stödet är organiserat och hur de professionellas förförståelse eller avsaknad av förförståelse kring föräldern påverkar det stödjande arbetet. LÄS MER

 5. 5. The Future of Office Space - Post the Covid-19 Pandemic : How Will the Current Pandemic Change Trends for Office Space? A Study Based on the Principal Actors Within the Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jasmin David; [2021]
  Nyckelord :Office; office space; trends; demand; Covid-19; pandemic; Kontor; kontorsyta; trender; efterfrågan; Covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : During the last year and a half, the current Covid-19 pandemic has changed many aspects ofour lives, and while we cannot yet for sure say what changes are here to stay, we do knowthat we might expect a new everyday-normal. This study aims to investigate the future ofoffice space and whether we can expect a change in demand for the required space needed,and in addition, discover what trends are on the rise. LÄS MER