Sökning: "interaktionistiskt perspektiv i socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden interaktionistiskt perspektiv i socialt arbete.

 1. 1. "Jag faller inte till föga" - En interaktionistisk studie av hur motstånd ageras av socialsekreterare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johan Olsson; Adam Berglund; [2018]
  Nyckelord :agerande; etnografi; organisation; makt; motstånd; socialt arbete; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Uppsatsens målsättning har varit att undersöka hur motstånd kan ses och förstås som en del av den vardagliga interaktionen mellan socialsekreterare inomorganisatoriskt. Metodologiskt har uppsatsen utgått från etnografi och inkluderar deltagande observationer och öppet tematiska intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Att delta - efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i realtion till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Delta; Gymnasiesärskolan; Kravnivå; Individuella programmet; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson, Anna (2016). Att delta – efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i relation till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan. LÄS MER

 3. 3. Varför är "hemmasittare" frånvarande från skolan? : ett inifrånperspektiv på karriärer av skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Diana Ivarsson; Tanja Nurminen; [2016]
  Nyckelord :truancy; school absenteeism; alienation; insider perspective; dropouts; skolk; skolfrånvaro; utanförskap; inifrånperspektiv; hemmasittare;

  Sammanfattning : The aim of the study was to gain an understanding from an insider perspective why dropouts are absent from school. Four qualitative interviews were conducted with former dropouts and two qualitative interviews with school representatives. LÄS MER

 4. 4. Tiggeriets Symboler : En studie om beteende och strategier i en mellansvensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :David From; Jonas Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :begging; begging encounter; EU-migrants; symbolic interactionism; social constructionism; covert observation; tiggeri; mötet med tiggare; EU-migranter; symbolisk interaktionism; social konstruktionism; dold observation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to reveal typical strategies used by beggars in Sweden and how interactions between beggars and passers-by affect behavioral patterns. The study aimed to analyze the results of the observation through a symbolic interactionistic perspective in order to reveal meanings of symbolic interactions in the begging encounter. LÄS MER

 5. 5. Mellan stöd och kontroll Kriminalvårdares reflektioner kring kontaktmannaskapet och dess ramar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefina Mannberg; Åsa Svensson; [2012-05-02]
  Nyckelord :kontaktmannaskap; kriminalvård; bemötande; motivationsarbete; makt;

  Sammanfattning : Den här studien belyser kontaktmannaskapet utifrån kriminalvårdarnas perspektiv, deras erfarenheter av sin yrkesroll, sitt kontaktmannaskap och kriminalvården som organisation. Studien grundas på 66 kriminalvårdares reflektioner och har analyserats med hjälp av kvalitativ dokumentanalys. LÄS MER