Sökning: "intercultural communication"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden intercultural communication.

 1. 1. Registered nurses' experiences of working with indigenous patients in remote areas in Amazonas, Peru : a qualitative interview study at health clinics in Loreto region

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Berglund; Siri Fjellman; [2019]
  Nyckelord :Registered nurses’ experiences; Indigenous patients; Intercultural health; Remote areas; Limited access;

  Sammanfattning : Background In remote areas of the Peruvian Amazon there is a high burden of communicable diseases, limited access to health care and a low distribution of registered nurses. Registered nurses are working with indigenous patients in the area, where traditional medicine and practice is common. LÄS MER

 2. 2. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har svårt med språket i det land som de kommer till : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Bogered; Elin Ivehag; [2019]
  Nyckelord :nurses; communication; language; intercultural; immigrant; sjuksköterskor; kommunikation; språk; interkulturell; migranter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. Sjuksköterskor möter i bland patienter som har ett annat språk och kulturell bakgrund men som har svårt att förstå språket i det land som de kommer till. LÄS MER

 4. 4. Föräldrasamverkan i förskolan : En etnografiskt inspirerad fallstudie baserat på förskollärare-och förskolechefers uttryckta förhållningssätt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mitra Shahmiri; [2019]
  Nyckelord :samverkan; förskolan; föräldrar; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how opportunities for influence and participation through parenting in preschool, where parents have different cultural background than Swedish, is constructed by preschool teachers and preschool directors. The present study is based on a quality approach with semi-structured interviews as a method. LÄS MER

 5. 5. Interkulturelle Organisationskommunikation : Eine kontrastive Studie zur interkulturellen Kommunikation in deutschen und schwedischen Betrieben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ylva Åsberg; [2019]
  Nyckelord :Business; intercultural communication; organizational culture; communication; German companies; Swedish companies;

  Sammanfattning : Germany and Sweden are important business partners. In business it is important to be aware of different organizational cultures. Sweden and Germany are in many aspects alike, but at the same time there are cultural differences. LÄS MER