Sökning: "interculturality"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet interculturality.

 1. 1. LES LANGUES ETRANGERES, L’ANXIETE ET LA MOTIVATION. Étude sur les attitudes langagières de 14 Français vivant en Suède

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Thomas Caël; [2020-02-04]
  Nyckelord :franska; anxiety; foreign language; motivation; interculturality;

  Sammanfattning : This study analyzes the correlation between foreign language anxiety and motivation of 14 French persons living in Sweden.The works on the preliminary evidence of Foreign Language Classroom Anxiety Scale by Horwitz et al. LÄS MER

 2. 2. Visuell litteracitet: en grundläggande läsförmåga i visuellt glokal, multi- och interkulturell bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Lindström; Anna Wennström; [2020]
  Nyckelord :visual literacy; visuell litteracitet; art education; bildundervisning; glokal; glocal; multiculturality; multikultur; interculturality; interkultur;

  Sammanfattning : This synopsis discusses how and why Swedish art education ought to focus on teaching visual literacy from a glocal perspective. The aim is to position Swedish art education in a glocal, multi- and intercultural context. Searches were conducted mainly on LibSearch, as well as Google Scholar. LÄS MER

 3. 3. Jag skriva bokstäver, bara bokstäver! : En vetenskaplig essä om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Sarvanidou; [2020]
  Nyckelord :Multilingualism; interculturality; language develepment; literacy; preschool teacher; approach; interaction; circle-time; Flerspråkighet; interkulturalitet; språkutveckling; litteracitet; förskolepedagog; förhållningssätt; samspel; lek- och samlingssituationer;

  Sammanfattning : The purpose of this scientific essay is to explore the different approaches to language development for multilingual children in preschool practice. The essay is about a four-year-old girl who did not master the Swedish language so well when she started preschool. LÄS MER

 4. 4. Hur kommer det sig att vi ser på barns olikhet, på olika sätt? : En vetenskaplig essä om behovet av kollegial reflektion i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; differences; reflection; norms and values; interculturality; intersubjectivity; Förskola; olikheter; reflektion; normer och värden; interkulturalitet; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : This essay deals with how we can look at children's differences and create an approach through interculturality as a method. The essay highlights the importance of collegial reflection, but also the individual reflection and that it is a necessity to create a common consensus on how to work with children who have a different pattern of behavior. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar om att se likheter, inte olikheter" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om interkulturalitet och alla barns delaktighet i interkulturalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Johanna Sjödin; Angelica Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om vilka uppfattningarförskollärare har om interkulturalitet samt deras erfarenheter av att arbeta med interkulturalitet och göra alla barn delaktiga i det arbetet. För att besvara syftet utgick studien ifrån följande frågeställningar: Vad är framträdande i förskollärarnas uppfattningar om begreppet interkulturalitet?,Vad är framträdande i förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter av att arbeta med interkulturalitet? ochVad framträder i förskollärarnas beskrivna erfarenheter av att göra alla barn delaktiga i arbetet med interkulturalitet? I studien har kvalitativ metod använts, och empirin har samlats in genom enskilda semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på fem olika förskolor. LÄS MER