Sökning: "interdisciplinära team"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden interdisciplinära team.

 1. 1. "God kommunikation ger flyt under operationen" Barriärer och möjligheter för en patientsäker kommunikation och ett gott samarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Göransson; Annika Larsson; [2013]
  Nyckelord :Operationsteam; interdisciplinär kommunikation; organisatoriska faktorer; WHO:s checklista för kirurgisk säkerhet; intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Effektiv kommunikation och samarbete är en förutsättning för att kunna leverera en vård som är säker för patienten och misstag i kommunikationen mellan personer i vårdkedjan är en vanlig orsak till skador. Ett dilemma i dagens vård är operationsteam med olika yrkesgrupper med ibland otydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, som utgör en stor utmaning för kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. CODP Co operative design process - from urban strategy to detail

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Arkitektur

  Författare :Pär Thunberg; Olof Philipson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project investigates the cooperation between architect and engineer. The context of the investigation is the design of buildings for a sustainable society. The goal of the project is to further the development of the sustainable built society by increasing the knowledge of the interdisciplinary cooperation between these two fields. LÄS MER

 3. 3. Har hjärtsviktspatienter behov av stöd i vardagen via ett interdisciplinärt team ?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Lena Andersson; [2012]
  Nyckelord :hjärtsvikt; interdisciplinära team; livskvalite; ledarskap; multidisciplinära team;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en sjukdom som är vanlig idag i Sverige och prevalens siffrorna stider. Syftet med denna stuide var att studera om hjärtsviktspatienter önskar ett team runt sig med ansats på olika egenvårds och omvårdnadsåtgärder och på vilket sätt de önskar få hjälp av teamet för att förbättra sin livskvalitet. LÄS MER