Sökning: "interdisciplinary learning"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden interdisciplinary learning.

 1. 1. Predicting hotel cancellations using machine learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Enok Gartvall; Oscar Skånhagen; [2022-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Room cancellations is a big challenge for the hotel industry since the number of guest affects the whole operational setup. The purpose of the thesis is to predict hotel cancella-tions using machine learning and analyse which factors have the most influence. LÄS MER

 2. 2. "Ett lustfyllt lärande, de lär ute utan att de riktigt vet om det" : En fenomenologisk studie om lärares uppfattningar om uterummet som lärmiljö i svenskämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Bernhardsson; Filippa Undestam; [2022]
  Nyckelord :outdoor learning; outdoor education; language learning; interdisciplinary learning; utomhuspedagogik; utomhusundervisning; svenskundervisning; ämnesöverskridande arbete;

  Sammanfattning : I denna fenomenologiska studie är syftet att utforska och beskriva de erfarenheter och de uppfattningar som lärare i årskurs F–3 har om utomhusundervisning i relation till svenskämnet. Materialet består av intervjuer med sju lärare som jobbar med utomhusundervisning på två olika skolor. LÄS MER

 3. 3. EDUCATORS’ PERSPECTIVES ON ARTS IN EDUCATION, INTERDISCIPLINARY TEACHING AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENTS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Theodora Salti; [2021-08-16]
  Nyckelord :value of arts in education; art-based teaching; interdisciplinary teaching; physical pedagogical environments; expanded pedagogical environments; posthumanism; object-centered learning theory; Reggio Emilia pedagogy;

  Sammanfattning : Aim: Τhis research aims to embark a journey into complex issues of art-based and interdisciplinary teaching and use of pedagogical and extended pedagogical environments based upon educators’ perspectives. Through understanding deeply educators’ views regarding these teaching methods, educators may receive the support needed. LÄS MER

 4. 4. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 5. 5. AI Trained to Predict Thresholds of 2D Ellipse Percolation Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nirav Surajlal; [2021]
  Nyckelord :Low-dimensional Nanomaterials; Percolation Threshold; Machine Learning; Regression; Two-dimensional Heterogeneous Ellipse System; Lågdimensionella nanomaterial; Perkolering Tröskel; Maskininlärning; Regression; Tvådimensionellt Heterogent Ellipssystem;

  Sammanfattning : Percolation theory is a relevant area of research in Nanotechnology because of its wide applications in nanoelectronics based on thin films of nanoparticles and composites, amongst others. In nanotechnology, systems are often explored through modelling and simulations. LÄS MER