Sökning: "interimtext"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet interimtext.

 1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 2. 2. Akademisk skrivkompetens i utveckling : En studie av organisation och ställningstagande i gymnasie­elevers utredande texter 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Ek; [2014]
  Nyckelord :academic writing; academic literacy; student text; explanatory texts; organizational markers; stance; stance markers; interlanguage; teaching writing; akademiskt skrivande; akademisk skrivkompetens; elevtext; utredande texter; organisationsmarkörer; ställningstagande; interimtext; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Synen på vad som utgör akademisk skrivkompetens varierar över tid och i olika kulturer. Förmågan att strukturera texter på ett logiskt och begripligt sätt kan dock ses som en universell vetenskaplig kompetens oavsett skrivmiljö, liksom förmågan att värdera kunskap och ta ställning i relation till olika källor. LÄS MER

 3. 3. Författarröst i lärarstudenters abstract : En studie av tre studentgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnéa Bjällebo; [2014]
  Nyckelord :Abstract; implicit och explicit författarröst; identitet; lärarutbildning; examensarbete; medierande redskap; interimtext.;

  Sammanfattning : Funktionella brister i ett abstract kan leda till att den vetenskapliga rapporten riskerar att inte bli läst medan ett välskrivet abstract kan fungera som en inträdesbiljett till den vetenskapliga arenan. Vetenskaplig sakprosa ska enligt genrens krav vara opersonlig och transparent, vilket oftast betyder ett restriktivt uttryck av författarröst. LÄS MER