Sökning: "interkulturalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet interkulturalitet.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar i religionsundervisningen : - en intervjustudie med fyra pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Shqiponje Krasnici; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; integrering; interkulturalitet; mångkulturell; religionsundervisning; sociokulturellt perspektiv; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete som utgått genom en kvalitativ intervjustudie av fyra lärare som jobbar i skolor i Malmö stad, har varit att se över vilka utmaningar som förekommer inom religionskunskapsundervisningen och även hur läraren bemöter och arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar.    Med hjälp av intervjufrågor till lärarna, det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning har det hjälpt mig att besvara mina frågeställningar;   ·       Vad finns det för utmaningar, enligt läraren, inom religionskunskapsundervisning?  ·       Hur bemöter lärarna utmaningarna som uppstår, samt arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar?  I min studie framkommer till viss del samma typ av utmaningar i undervisningen som redan tidigare forskning påvisat och belyst. LÄS MER

 3. 3. Mångkulturella perspektiv i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Tillberg; Mirjam Touman; [2021]
  Nyckelord :Bildundervisning; Interkulturalitet; Mångkulturellt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt kom till grund av egna intressen av hur den svenska skolans bildundervisning genomförs utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vi började reflektera kring ämnet när vi båda upplevde att det fanns en brist på mångkulturellt innehåll i bildundervisningarna på våra VFU platser. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 5. 5. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER