Sökning: "interkulturalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet interkulturalitet.

 1. 1. La interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera a través de la literatura infantil y juvenil. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de cinco profesores de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Melissa Sakr; [2023-06-13]
  Nyckelord :literatura infantil y juvenil; interculturalidad; español como lengua extranjera; la escuela primaria en Suecia; barn- och ungdomslitteratur; interkulturalitet; spanska som främmandespråk; grundskolan i Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar interkulturalitet genom barn- och ungdomslitteratur i spanskundervisningen i den svenska grundskolan ur fem spansklärares perspektiv. Huvudsyftet med studien är att, genom semistrukturerade intervjuer, ta reda på hur spansklärarna resonerar kring det nämnda temat. LÄS MER

 2. 2. Digital identitet och visuell interkulturalitet i framtidens bildpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Aron Wright; Emil Pernet; [2023]
  Nyckelord :Visual culture learning communities; Third space; digitalisation; Gaming; interculturality; intercultural pedagogy; visual arts pedagogy; Bild; Bildpedagogik; Digitalisering; Fortnite; Interkulturalitet; Interkulturell; Konstpedagogik; VCLC; Visuell kultur;

  Sammanfattning : This knowledge overview consists of research surrounding digitalisation in pedagogics, visual culture learning communities and the correlation between these two subjects. Intercultural pedagogics often refers to including pupils’ ethnical cultural diversity as grounds for creating a discourse surrounding equality and inclusion in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Interkulturellt förhållningssätt med hjälp av skönlitteraturen : En intervjustudie om fyra svensklärares arbete med interkulturalitet i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Moa Lönn; Elina Svensson; [2023]
  Nyckelord :Intercultural approach; fiction; strategies; book talk; grade 4-6; Swedish teacher; Interkulturellt förhållningssätt; skönlitteratur; strategier; boksamtal; årskurs 4- 6; svensklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur svensklärare arbetar med skönlitteratur för att bidra till ett interkulturellt förhållningssätt och vilken skönlitteratur som lärarna använder till detta. Den tidigare forskningen visar att läsning av böcker kan bidra till mer än bara läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Englishes och kulturell representation i en EFL-lärobok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leila Chaar; [2023]
  Nyckelord :Content Analysis; Critical Discourse Analysis CDA ; Cultural Representation; Discourse Analysis; EFL; ELF; English language; Englishes; ESL; Mixed Methodology; Qualitative analysis; Quantitative analysis; Textbook Analysis; Diskursanalys; EFL; ELF; Engelska språket; Englishes; ESL; Innehållsanalys; Kritisk diskursanalys CDA ; Kvalitativ metod; Kvantitativ metod; Kulturell representation; Läromedelsanalys; Mixad metod;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka föreställningar om det engelska språket och kulturer i läroboken Solid Gold 1 genomfördes en innehållsanalys med mixad metod bestående av kvantitativ och kvalitativ analys. Teorier och begrepp ur diskursanalys och kritisk diskursanalys (CDA) användes som tolkningsverktyg i den kvalitativa analysen. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elevers kulturella och religiösa erfarenheter i religionsundervisning : En kvalitativ studie från ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniella Poli; Merna Butrus; [2023]
  Nyckelord :Elever; f-3-lärare; kulturella bakgrunder; inkludering; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskaper om hur F-3-lärare i mångkulturella skolor resonerar kring mång- och interkulturalitet i religionskunskapsundervisningen. För att besvara våra forskningsfrågor har vi använt kvalitativa intervjuer. LÄS MER