Sökning: "interkulturalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet interkulturalitet.

 1. 1. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nathalie Nolin; Carolina Chavez Avelar; [2022]
  Nyckelord :translanguaging; Flerspråkighet; förskoleverksamheter; förskollärare; förskollärarnas inställningar; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett interkulturellt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar för att främja barns flerspråkighet i förskolan. Studien använder en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra deltagande förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Samhället i spanskaboken : En undersökning av läromedel i spanska och dess relation till kursplanens kulturella och sociala syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jon Jonsson; [2022]
  Nyckelord :läromedelsanalys; moderna språk; interkulturalitet;

  Sammanfattning : This essay has examined how information about the Spanish speaking world in textbooks from two series of schoolbooks in Spanish for the Swedish grades 7-9 relates to the Swedish curriculum. The main questions were: what themes appear in the texts, how do the texts relate to the ’cultural and social purpose’ in the syllabus for the school subject modern languages, and which areas of the Spanish speaking world are represented? The method used in the investigation has been partially quantitative and qualitative. LÄS MER