Sökning: "interkulturalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet interkulturalitet.

 1. 1. INTERKULTURELL PEDAGOGIK PÅ SVENSKA – ”IN SWEDEN WE DO LIKE THIS”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elias Holmberg; Arba Persson Wermander; [2021-06-21]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell pedagogik; breddad rekrytering; ULV-studenter; lärarutbildare; etnocentrism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärarutbildare på ULV arbetar med och organiserar sin undervisning utifrån breddad rekrytering. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt grundade sig i ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Metod: Till studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som metod. LÄS MER

 2. 2. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 3. 3. Kontroversiella frågor i religionskunskapsundervisning : En intervjustudie om lärares uppfattningar om kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och positioneringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Karolina Hill; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; religionskunskap; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Sveriges utveckling till ett mångkulturellt och mångreligiöst land har de senaste decennierna förändrat vilka frågor vi möter och diskuterar med varandra. Religionskunskap som ämne ska ge elever möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i religionsundervisningen : - en intervjustudie med fyra pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Shqiponje Krasnici; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; integrering; interkulturalitet; mångkulturell; religionsundervisning; sociokulturellt perspektiv; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete som utgått genom en kvalitativ intervjustudie av fyra lärare som jobbar i skolor i Malmö stad, har varit att se över vilka utmaningar som förekommer inom religionskunskapsundervisningen och även hur läraren bemöter och arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar.    Med hjälp av intervjufrågor till lärarna, det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning har det hjälpt mig att besvara mina frågeställningar;   ·       Vad finns det för utmaningar, enligt läraren, inom religionskunskapsundervisning?  ·       Hur bemöter lärarna utmaningarna som uppstår, samt arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar?  I min studie framkommer till viss del samma typ av utmaningar i undervisningen som redan tidigare forskning påvisat och belyst. LÄS MER

 5. 5. Den interkulturella makten : En diskursanalys om andrafiering och makt i litteratur riktad till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Rosdahl; Viktoria Lündin; [2021]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; intercultural working methods; interculturality; multiculturalism; ethnicity; power; gender; cultures; diversity; norms; preschool; Swedish preschool; diskursanalys; diskursteori; interkulturella arbetsmetoder; interkulturalitet; mångkultur; etnicitet; makt; genus; kulturer; mångfald; normer; förskola; svensk förskola;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate what discourses and what forms of exercise of power that can appear in the description of intercultural work in the book Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund (2019) by Jonas Stier & Bim Riddersporre. The entrance to the essay is a wonder about which discourses are actualized and whether they can be seen to contribute to the categorization of individuals being constructed and to norms being anchored on the basis of these categorizations. LÄS MER