Sökning: "interkulturell historisk kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden interkulturell historisk kompetens.

 1. 1. Lokalhistoria i samtiden : fördelar & inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Lennklev; Hampus Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :lokalhistoria; historiedidaktik; inkludering; identitet; mikrohistoria; konkretion; interkulturell kompetens; historisk empati; the child as the local;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att påvisa vilken roll lokalhistoria kan spela i historieundervisningen utifrån en samtid präglad av globalisering och mångkulturalitet. Utifrån detta har vi genom intervjuer med behöriga gymnasielärare i historia undersökt vilka didaktiska fördelar de upplever att lokalhistoria kan medföra, samt vilken verkan lärares synsätt på lokalhistoria har i relation till inkludering och exkludering. LÄS MER

 2. 2. Historielärares uppfattningar och förhållningssätt till interkulturellhistorieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Adrian Rex; Ilir Tafilaj; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; historia; interkulturell historisk kompetens; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; interkulturell undervisning; narrativ kompetens.;

  Sammanfattning : The role of history education has traditionally been viewed as a subject to foster a sense ofnational identity and patriotism, understanding one's own nation's history, culture, andperspectives. Recently however, with the development of global communication andmigration, there has been a shift in the goals of history education in Sweden to focus on theinclusion and development of intercultural perspectives. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 4. 4. Den komplexa antisemitismen och hur historieundervisningen kan bidra till att motverka den.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Stucker; [2021]
  Nyckelord :Antisemitism; berättelser; Förintelseundervisning; historiemedvetande; historieundervisning; historie-lärare; historieämnet; interkulturell kompetens; narrativitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att med hjälp av kvalitativ metod undersöka hur antisemitism kan ta sig uttryck i skolan och hur historielärare kan arbeta för att motverka detta. Studiens utgångspunkt är att ett arbete mot antisemitism är i linje med såväl skolans övergripande värdegrund som histo-rieämnets syfte och mål. LÄS MER

 5. 5. Kan vi utifrån det här källmaterialet säkert säga att Julius Caesar var homosexuell? : En studie om historielärares syn på och arbete med sex- och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hedvig Fransén; Louise Lundmark; [2021]
  Nyckelord :Genus; Hbtqi; Historieundervisning; Interkulturalitet; Interkulturell historisk kompetens; Sex- och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning har sedan 2011 kommit att få ett större fokus genom att det bland annat integrerats i skolans ämnes- och kursplaner. I historieämnet syftar sex- och samlevnadsintegreringen till att skapa historisk medvetenhet om hur synen på kön, sexualitet och relationer har sett ut och förändrats genom tiderna. LÄS MER