Sökning: "interkulturell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden interkulturell kommunikation.

 1. 1. “Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Stensman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Interkulturell Kommunikation; Kulturell Kompetens; hiv; Sydafrika; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory. LÄS MER

 2. 2. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har svårt med språket i det land som de kommer till : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Bogered; Elin Ivehag; [2019]
  Nyckelord :nurses; communication; language; intercultural; immigrant; sjuksköterskor; kommunikation; språk; interkulturell; migranter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. Sjuksköterskor möter i bland patienter som har ett annat språk och kulturell bakgrund men som har svårt att förstå språket i det land som de kommer till. LÄS MER

 4. 4. Impact of social media on Intercultural Communication Competence of Chinese People living in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mingxing Liu; [2019]
  Nyckelord :Social Media Use; Intercultural Communication; Intercultural Communication Competence; Chinese People Living in Sweden; Development of Intercultural Communication Competence; Impact of social media on Intercultural Communication Competence.;

  Sammanfattning : Intercultural Communication Competence (ICC) describes the ability to interact with people from different cultures effectively and appropriately. In the impact of globalization and information technology development, social media facilitates intercultural communication and open a new space for intercultural interactions. LÄS MER

 5. 5. La competencia intercultural en la enseñanza escolar de idiomas extranjeros : Una recopilación de investigaciones anteriores relacionadas con la competencia intercultural en la enseñanza de idiomas extranjeros

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Lund; [2019]
  Nyckelord :Culture; L2; Spanish as a foreign language; foreign languages; modern languages; intercultural competence; intercultural dialogue; interculturality; Swedish National Agency of Education Skolverket ; EU; UNESCO; the Common European Framework of Reference for Languages.; Kultur; L2; spanska som främmande språk; främmande språk; moderna språk; interkulturell kompetens; interkulturell dialog; interkulturalitet; Skolverket; EU; Unesco; Gemensam Europeisk Referensram för Språk.; Cultura; L2; ELE; idiomas extranjeros; competencia intercultural; diálogo intercultural; interculturalidad; La Agencia Nacional de Educación Sueca Skolverket ; UE; el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.;

  Sammanfattning : Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, lo que exige nuevas y mejores destrezas en cuanto al comportamiento en contextos interculturales, es decir, contextos donde se encuentran dos o más culturas de manera igualitaria. Documentos rectores para la educación, tanto nacionales (suecos) como internacionales subrayan la importancia de éstas. LÄS MER