Sökning: "interkulturell pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogik.

 1. 1. ÖST MÖTER VÄST En kvalitativ studie om kinesiska invandrarföräldrars förväntningar på svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ching-Pei Chen; Zhenzhen Fang; [2019-05-07]
  Nyckelord :Kinesiska invandrarföräldrar; förväntningar; symbolisk interaktionism; interkulturell kompetens; konfucianism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera kinesiskainvandrarföräldrars förväntningar och förtroende för den svenska skolan.Teori: Symbolisk interaktionism används som ett analysredskap att hjälpa oss att förstå ochförklara mänkliga beteende och känslor. LÄS MER

 2. 2. Livet kan bara förstås bakåt men måste levas framåt : En undersökning om interkulturell vägledning med fokus på migrationsberättelser - ur vägledarnas synvinkel

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marielle Erdin Persson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell vägledning; kartläggning; vägledning; migration; vägledningsmodeller;

  Sammanfattning : Uppsatsarbetet syftar till en förförståelse för hur studie- och yrkesvägledare arbetar och reflektera kring vägledningssamtal med elever i migration. Ett annat syfte är att lyfta fram elevernas migraionsberättelser som en del i vägledningssamtalet.  .. LÄS MER

 3. 3. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 4. 4. Inkludering och interkulturalitet i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felicia Alvarez Torres; Zara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusiveness; Intercultural; arts education;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att belysa hur bildämnet kan utföras på ett inkluderande sätt samt hur estetiska uttryck kan bidra till att elever får ett bredare interkulturellt perspektiv. För att besvara de frågeställningar vi fört kring vårt problemområde har vi utfört systematiska informationssökningar. LÄS MER

 5. 5. Vad säger forskning om hur ett interkulturellt förhållningssätt kan tillämpas i ämnet religionskunskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Korse; Emma Björkberg; [2019]
  Nyckelord :didaktik; interkulturell; pedagogik; religionskunskap; interkulturellt förhållningssätt; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att, genom analys av relevant forskning besvara frågeställningen “Hur kan det interkulturella förhållningssättet tillämpas och utvecklas inom religionskunskap?”. Syftet är vidare att förmedla information till lärarstudenter och praktiserande lärare om förhållningssättet och hur detta kan tillämpas i undervisningen. LÄS MER