Sökning: "interkulturell pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogik.

 1. 1. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. Religionsundervisning i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Moen; Emilia Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; mångfald; mångreligiös; pedagogik; religion; religionsundervisning; skola; sekulär tro; sekularisering; världsbild;

  Sammanfattning : Utmaningarna och kraven på religionsämnet blir tydligare i ett alltmer sekulärt samhälle. Det diskuteras om hur undervisningen ska utformas och bedrivas i detta mångreligiösa samhälle. LÄS MER

 3. 3. Objektivt och neutralt klassrum i religionsundervisningen åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Dodona Veseli; Melinda Hodzic; [2022]
  Nyckelord :inkludering; mångkulturellt; objektivitet; religionsundervisning; sekularisering; stigmatisering; utmaningar;

  Sammanfattning : Religionsundervisningen ska enligt läroplanen skapa förståelse och respekt och utveckla kunskaper om religion och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Enligt Flensers (2020) avhandling beskrivs religion som en förgången tid, trots detta har det skett förändringar i läroplanen vad gäller religionsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Religionskunskap – kulturell eller interkulturell? : En kritisk diskursanalys av Sveriges läroplaner från Lgr 69 till Lgr 22 ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alma Mattsson; Filippa Ziervogl; [2022]
  Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; läroplan; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11 och Lgr 22 utifrån ett interkulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur underliggande diskurser tar sig i uttryck i kursplaner för religionskunskapsämnet i läroplanerna mellan Lgr 69 och Lgr 22 för svensk grundskola i årskurs 4-6. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt förhållningssätt som bemöter utmaningarna i religionsundervisningen i det heterogena och mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Abbas; Salah Malik; [2022]
  Nyckelord :Heterogeneous; interculturalism; diversity; multiculturalism; religious education; Heterogen; interkulturalitet; mångfald; mångkultur; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är riktad till verksamma och blivande lärare för att uppmärksamma de utmaningar som kan uppstå i det heterogena och mångkulturella klassrummet i religionsundervisningen. Vi vill även belysa den interkulturella pedagogiken som ett förhållningssätt lärare kan använda för att bemöta utmaningarna. LÄS MER