Sökning: "interkulturell pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogik.

 1. 1. Specialpedagogen och de nyanlända eleverna En studie om specialpedagogens reflektioner över sitt ansvar för nyanlända elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liv Lindahl; Marcus Princis; [2020-01-16]
  Nyckelord :nyanlända elever; specialpedagog; interkulturell pedagogik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes med syftet att undersöka hur specialpedagoger resonerar om vilket ansvar de har i skolans arbete med nyanlända elever och då främst de elever som är i behov av särskilt stöd.Utifrån detta syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem specialpedagoger med varierande grad av erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar om att öppna dörrar” : En kunskapsöversikt över hur forskningendefinierar interkulturell historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Carlsson; Nathalie Hansson; [2020]
  Nyckelord :interkulturell; historieundervisning; undervisning; inkludering; identitet; historiemedvetenhet;

  Sammanfattning : I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vårkunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. LÄS MER

 3. 3. Äldre texter i ett diversifierat klassrum - vad och hur?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Struglics; Rasmus Svantesson; [2020]
  Nyckelord :gymnasiet; interkulturell; litteraturhistoria; textval; äldre texter;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med ökad kunskap kring hur urvalet av litteraturhistoriska verk och författare i gymnasiets svenskkurser kan göras i ett diversifierat klassrum utifrån en interkulturell pedagogik. Översikten utgår ifrån frågeställningen: Hur kan lärare göra ett litteraturhistoriskt urval av skönlitterära texter och författarskap i ett diversifierat klassrum utifrån en interkulturell pedagogik? En systematisk sökning av ämnesområdet ledde fram till att nio artiklar valdes ut för presentation i översikten. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell undervisning i grundskolans årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jessica Halén; [2020]
  Nyckelord :interkulturalitet; mångkulturalitet; religionsundervisning; so-didaktik; socialisationsprocess; undervisning; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar med interkulturalitet. Forskare framställer att interkulturalitet främjar alla elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare eller inte. LÄS MER

 5. 5. Barns flerspråkighet och deras sociala utveckling : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring relationen mellan barns flerspråkighet och deras sociala utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gentiana Ramadani; Hamdegyul Tahir Hyusein; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; social utveckling; förskollärare; barn; interaktion; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring relationen mellan barnens flerspråkighet och deras sociala utveckling. Studien utgår från tre frågeställningar. LÄS MER