Sökning: "interkulturell pedagogisk kompetens"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogisk kompetens.

 1. 1. Tillvaratagande av elevers kulturella bakgrund genom interkulturell pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Ottosson; Olesia Lomovskaja; [2020]
  Nyckelord :Interkulturellt lärande; Interkulturell pedagogik; Interkulturell pedagogisk kompetens; Kulturell bakgrund; Kulturell mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare i f-3 utövar interkulturell pedagogik, vad de har för föreställningar kring bejakandet av kulturellt mångfald samt hur de ser på kulturell bakgrund hos eleverna som en berikande faktor i tematisk SOundervisning. De teorier som agerar analysverktyg i studien utgörs av John Deweys progressiva pedagogik och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
  Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk kompetens i mötet med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malak Madlom; [2010]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Förberedelseklass; Lärarkompetens; Trygghetsbehov; interkulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Nyanlända elever är, på grund av sin särskilda levnadssituation som är full med stress och oro, i akut behov av trygghet och förståelse i deras vistelse i skolan. Mitt syfte med denna studie är att vända uppmärksamheten mot de väsentliga faktorerna, som inverkar på förberedelseklassens pedagogiska process i kombination med skolledningens insatser. LÄS MER