Sökning: "interkulturellt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden interkulturellt förhållningssätt.

 1. 1. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mirzet Mujkanovic; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; inkluderande undervisning; inkludering; interkulturellt förhållningssätt; likvärdighet;

  Sammanfattning : Följande examensarbete undersöker lärares upplevelser av inkludering i religionsundervisning. Undersökningen baseras på kvalitativ studie, i form av intervjuer med tre ämneslärare som har religion som sitt huvudämne. Studien har sin grund i vetenskapsteorin fenomenologi, som intresserar sig för människors upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 4. 4. Mångkulturella perspektiv i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Tillberg; Mirjam Touman; [2021]
  Nyckelord :Bildundervisning; Interkulturalitet; Mångkulturellt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt kom till grund av egna intressen av hur den svenska skolans bildundervisning genomförs utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vi började reflektera kring ämnet när vi båda upplevde att det fanns en brist på mångkulturellt innehåll i bildundervisningarna på våra VFU platser. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande förhållningssätt i undervisning : en studie utifrån lärares perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Lena Petersson; Pernilla Kristensson; [2021]
  Nyckelord :Identity; intercultural pedagogical perspective; multilingualism; social justice; social practice; socio-cultural perspectives; translanguaging; Flerspråkighet; identitet; interkulturellt pedagogiskt perspektiv; social praktik; social rättvisa; sociokulturella perspektiv; transspråkande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om några grundskollärares och en specialpedagogs upplevelser av och syn på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med särskilt fokus på transspråkande förhållningssätt. Studiens syfte är också att bidra med kunskap om speciallärarens roll i arbetet med att främja transspråkande i undervisningen för elever i behov av språkligt stöd. LÄS MER