Sökning: "interkulturellt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden interkulturellt förhållningssätt.

 1. 1. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 2. 2. ”Kan vi få lära oss något om krigen som pågår idag och inte för 1000 år sedan?” : En kvalitativ intervjustudie om historielärarens roll i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jona Karam; [2022]
  Nyckelord :Multicultural; intercultural; diversity; culture; history; teaching; grades 4-6; Mångkultur; interkulturell; mångfald; kultur; historia; undervisning; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Skolan är en spegling av samhället där kulturella möten mellan individer alltid har varit en pågående process. Enligt Lgr11 ska historieundervisningen bidra till att eleverna får en ökad förståelse för olika kulturella levnadssätt och sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av elever med olika funktionsvariationer i fritidshemmets verksamhet : En kvalitativ studie om fritidshemslärarens förhållningssätt till inkluderingsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola

  Författare :Aneta Gjorgievska; Klara Olsson; [2022]
  Nyckelord :Leisure center; Gender; Inclusion; Intercultural perspective; Social relations; Needs for special support; Fritidshem; Genus; Inkludering; Interkulturellt perspektiv; Sociala relationer; Behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en överblick i hur fritidshemslärare förhåller sig till ett inkluderingsuppdrag samt hur de arbetar med inkludering av elever med olika funktionsvariationer.  De frågeställningar som kommer att tas upp i studien handlar om hur fritidshemslärare implementerar inkludering i praktiken, under de aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande matematikundervisning i gymnasieskolan : matematiklärares beskrivningar av språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Eklöf; Kristina Sahlman; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kommunikation; matematikundervisning; språkutvecklande arbetssätt; stöttning;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det ungefär 140 olika modersmål representerade, vilket gör att skolan präglas av mångfald och blir en kulturell mötesplats. Detta ställer höga krav på att undervisningen utvecklar både språk- och ämneskunskaper, vilket skolans styrdokument betonar. LÄS MER