Sökning: "interkulturellt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden interkulturellt förhållningssätt.

 1. 1. Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan : Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnea Olsson; Madelene Tano; [2020]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; traditioner;

  Sammanfattning : I Sverige är 7% av alla barn utlandsfödda, alternativt har föräldrar som är födda utomlands. Med bakgrund av detta har denna studie genomförts, som handlar om hur förskollärare anser sig arbeta utifrån läroplansmålet “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer [. LÄS MER

 2. 2. Mångfalden i förskolan : En kvalitativ studie om interkulturellt förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Rydström; Marina Martinsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Jag avskydde denna period!” - Nyanlända föräldrars upplevelser av den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Herrlin; Huda Nuhad Lilo; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; förskola; inkludering; interkulturellt förhållningssätt; mångkulturalism; nyanlända föräldrar;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att få en större förståelse för nyanlända föräldrars upplevelser av den svenska förskolan. Vi har använt oss av en kvalitativ och semistrukturerad intervjumetod som vi analyserar utifrån teoretiska perspektiv som delaktighet, exkludering, inkludering, mångkulturalism samt interkulturellt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. “Kommunikation är a och o” : En kvalitativ studie av förskollärares syn på introduktion av barn med annat modersmål än svenska i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Franzén; Jennie Jansson; [2020]
  Nyckelord :introduktion; modersmål; förskola; anknytning; trygghet; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till fördjupad kunskap om hur förskollärare planerar och genomför introduktion av barn med annat modersmål än svenska. Syftet är också att få en större förståelse för vilka aspekter som är viktiga att beakta vid introduktion av barn med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Interkulturalitet – en ambition eller verklighet? : En kvalitativ studie om historielärares förutsättningar och förhållningssätt till en globaliserad värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Veronica Lundaby; [2020]
  Nyckelord :Interkulturalitet; interkulturell pedagogik; interkulturellt lärande; interkulturellt förhållningssätt; historieämnet; historieundervisning.;

  Sammanfattning : Studien har, utifrån en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer, undersökt historielärares förutsättningar, mål och strategier gällande undervisning anpassat till ett globaliserat samhälle. Undersökningens utgångspunkt tas i de analytiska begreppen interkulturalitet, interkulturell pedagogik och lärande. LÄS MER