Sökning: "intern k"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden intern k.

 1. 1. Analys av det s.k. Datawatch-målet : Betydelsen av begreppet kontroll över risk vid överlåtelse av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Sylvén; [2021]
  Nyckelord :Transfer pricing; Skatterätt; internprissättning;

  Sammanfattning : Internprissättning är ett komplext område vilket är ett område som OECD publicerat riktlinjer kring tillämpning av armlängdsprincipen. Enligt praxis är riktlinjerna en god vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln, vilket är den svenska motsvarigheten på armlängdsprincipen som regleras i 14 kap. 19 § IL. LÄS MER

 2. 2. Developing an Advanced Internal Ratings-Based Model by Applying Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Aso Qader; William Shiver; [2020]
  Nyckelord :Internal-Ratings Based Approach; Machine Learning; Zero-Inflated Beta Regression; Capital Requirement; Basel Accords;

  Sammanfattning : Since the regulatory framework Basel II was implemented in 2007, banks have been allowed to develop internal risk models for quantifying the capital requirement. By using data on retail non-performing loans from Hoist Finance, the thesis assesses the Advanced Internal Ratings-Based approach. LÄS MER

 3. 3. INTERNPRISSÄTTNING AV LÅN : Vilka faktorer påverkar prissättningen av ett koncerninternt lån?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Internprissättning; Transfer Pricing; Lån;

  Sammanfattning : Regleringen bakom prissättningen av interna transaktioner mellan multinationella bolag beror på att staterna vill minska risken för att den nationella skattebasen urholkas och att vinster förflyttas. För att komma åt denna problematik har Sverige infört den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. LÄS MER

 4. 4. Self-sufficiency of the vineyard of Chteau de la Chaize : Design and Simulation of a grid-connected PV system in South of France

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Noriko Jia Yong Claudine Ly; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task of this master thesis is to evaluate the potential and economic feasibility of a solar photovoltaic project at the Castle Chteau de la Chaize, situated near Lyon in France. The domain of the Chteau de la Chaize aims to be more ecologically responsible, by producing organic wine, using geothermal energy and producing its own electricity, using solar energy. LÄS MER

 5. 5. Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) : En psykometrisk studie i svensk normgrupp

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Iza Dävelid; Sara Ledin; [2019]
  Nyckelord :Child and Adolescent Trauma Screen CATS ; posttraumatiskt stressyndrom PTSD ; bedömningsinstrument; screening; barn och ungdomar; psykometri; validitet; reliabilitet; faktoranalys; CFA;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att psykometriskt undersöka den svenska versionen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS) för att skapa tillgång till ett självsvarsinstrument för barn och ungdomar som screenar för både traumahistorik och traumasymtom utifrån aktuellt diagnossystem DSM-5. För detta syfte undersöktes reliabilitet och evidens för validitet med hjälp av två sample; en normgrupp med 591 svenska skolelever i åldrarna 10 till 17 år samt en test-retestgrupp med 90 svenska skolelever i åldrarna 13 till 17 år. LÄS MER