Sökning: "intern kommunikation mål"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden intern kommunikation mål.

 1. 1. Är en oförutsedd samhällskris ett hot mot organisationskulturen eller en möjlighet till att stärka den? - en kvalitativ analys av organisationskulturen på ett företag och hur den påverkas till följd av distanserade förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sebastian Jakobsen; Mikaela Söderholm; Nicholas Nårevall; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsidentitet; intern kommunikation; pandemi; krishantering; distansarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks organisationskulturens påverkan av en samhällskris inom ett medelstort svenskt företag, som likt många andra, fått genomlida coronapandemin. När ett digitaliserat distansarbete hastigt införs, och när medarbetare inte längre arbetar tillsammans som ett kollektiv på plats, kan organisationskulturen komma att hamna i skymundan. LÄS MER

 2. 2. Kris, kaos och kommunikation : En tvärsnittsstudie om hur livsmedelsföretag arbetar med krishantering och kriskommunikation under dagens rådande krissituationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Alva Trygg; Frida Svensson; [2023]
  Nyckelord :Krishantering; Kriskommunikation; Intern kriskommunikation; Extern kriskommunikation; Teoretisk krishantering; Praktisk krishantering; Svenska livsmedelsföretag; Inflation.;

  Sammanfattning : Titel: Kris, Kaos och Kommunikation - En tvärsnittsstudie om hur livsmedelsföretag arbetar med krishantering och kriskommunikation under dagens rådande krissituationer Författare: Frida Svensson och Alva Trygg Handledare: Réka Andersson Bakgrund: Krissituationer går att kategoriseras in som så kallade vanliga eller ovanliga förändringsprocesser. Ovanliga förändringar uppstår från faktorer som inte går att förutspå, som den rådande ekonomiska kris som är aktiv i samhället idag. LÄS MER

 3. 3. Implementation and evaluation of TSN scheduling algorithms

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Emanuel Svensson; [2023]
  Nyckelord :time-sensitive networking; real-time applications; time-sensitive networks;

  Sammanfattning : Time Sensitive Networking (TSN) is a standard that extends Ethernet, providing deterministic guarantees to internal communications. The standard is finding use in many different fields such as modern cars whose networks are getting increasingly complex. LÄS MER

 4. 4. Managing Demand Variability by Distinguishing between Internal and External Variability : Investigating the Requirements for Managing Demand through Demand Shaping in B2B Companies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ewelyn Strandberg; Ingrid Åsenius; [2022]
  Nyckelord :Demand shaping; Demand management; Demand variability; Internal demand variability; Forecasting; External demand variability; Integrating demand and supply; Styra efterfrågan; Variationshantering; Efterfrågevariation; Intern efterfrågevariation; Prognostisering; Extern efterfrågevariation; Integering av försäljnings- och leveransfunktioner;

  Sammanfattning : Due to the increasingly uncertain environments that global supply chains operate within, both due to component shortages and other types of challenges, the possibility of managing demand variability and balancing it with supply capabilities is getting more challenging. The primary way to deal with these fluctuations in demand is by building flexibility in the supply chain to meet the variations that occur and keep the customers satisfied. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en infrastruktur för ständiga förbättringar : En fallstudie hos ett snabbväxande företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Eleonore Höddelius; Olivia Nordström; [2022]
  Nyckelord :Ständiga förbättringar; Infrastruktur;

  Sammanfattning : The concept of continuous improvement has a critical part in quality development. Even though there is a greater understanding of the importance of working with continuous improvements, the concept is often perceived as problematic to implement and to work with in the long term. LÄS MER