Sökning: "intern kommunikation projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden intern kommunikation projekt.

 1. 1. Hållbarhet inom projektledning : En kvalitativ studie om hur hållbarhet implementeras och kommuniceras i ett projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rickard Kokkonen; Jesper Persson; [2020]
  Nyckelord :Project management; Sustainability; Decision making; Communication; Projektledning; Hållbarhet; Beslutsfattning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Title: Sustainability in project management - A qualitative study about how sustainability is implemented and communicated in a project. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Rickard Kokkonen and Jesper Persson Supervisor: Benny Berggren and Agneta Sundström Date: 2020 - June Purpose: The aim of this study is from a project management point of view contribute with a deeper understanding on how sustainability is implemented and communicated through all stages of a project and create a theoretical model. LÄS MER

 2. 2. Arbetssätt vid kartläggning av värdehöjande synergier för ökad kapacitet inom industriell symbios : En fallstudie vid Händeö Eco Industrial Park

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Milian Nelzén; Julia Brunfelt; [2020]
  Nyckelord :Industrial symbiosis; institutional capacity; energy and resource efficiency; tools for industrial symbiosis; mapping of synergies; workflow for mapping of synergies; Industriell symbios; institutionell kapacitet; energi- och resurseffektivitet; verktyg för industriell symbios; kartläggning av synergier; arbetssätt för kartläggning av synergier;

  Sammanfattning : Industriers samverkan med varandra och andra sektorer i samhället genom industriell symbios spelar en viktig roll för omställningen till cirkulära kretslopp och en hållbar framtid. Genom att företag, industrier och kommuner verkar tillsammans genom bland annat resurs- och kunskapsutbyten fås en ökad energioch resurseffektivitet med ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av kommunikation och effektivitet i byggproduktion med hjälp av Dalux Field

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Olivia Fredriksson; Olle Persson; [2019]
  Nyckelord :Building information modeling; Communication tool; Construction; Information transfer; Collision; Efficiency; Communication; Dalux Field; BIM; Kommunikationsverktyg; Byggproduktion; Informationsöverföring; Kollisionshantering; Effektivitet; Kommunikation; Dalux Field;

  Sammanfattning : Syfte: Genom att förbättra kommunikationen och effektiviteten i produktionen på en arbetsplats kan stora besparingar göras. Målet med examensarbetet är därför att undersöka hur Dalux Field påverkar produktionen på en byggarbetsplats genom att besvara (1) Hur påverkar användningen av Dalux Field kommunkationen i produktionen på en byggarbetsplats? och (2) Hur påverkar användningen av Dalux Field effektiviteten i produktionen på en byggarbetsplats? Metod: Arbetet innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie med intervjuer på NCC:s byggarbetsplats D1 Ryhov i Jönköping. LÄS MER

 4. 4. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 5. 5. Effektivisera byggbranschen genom användning av visuell styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Unitet Salihu; Xhavit Salihu; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; Lean Management; Engagemang; Gemensam planering; planeringsaktiviteter; Slöserier; Förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld rör det om en större konkurrensutsatt marknad, som resulterar till att byggentreprenörerna ställs inför högre krav för att vinna ett anbud. En problemställning som förekommer vid ett pågående projekt är att en arbetsdag för en yrkesarbetare består av 20-40% direkt arbete, även så kallad för värdeadderande arbete. LÄS MER