Sökning: "intern kontroll bank"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden intern kontroll bank.

 1. 1. Tillämpning av COSO-modellen i en regional bank – en fallstudie på bankens arbete med intern styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Artur Umiastowski; [2016]
  Nyckelord :Intern styrning och kontroll; COSO-modellen; riskhantering; intressent och legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Compliance - En gränsöverskridande undersökning i finansmarknadsrätt, bankrätt, värdepappersmarknadsrätt och straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pierre Johan Käll; [2015]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Intern styrning och kontroll; Compliancerisk; Självreglering; Compliancefunktion; Regelefterlevnad; Compliance; Finansmarknadsrätt; Finansrätt; Finansmarknad; Finanskris; Finansinspektionen; FFFS 2005:1; Bankrätt; Baselkommittén; Kapitaltäckningsreglerna; Systemrisk; Sveriges riksbank; RIX; Den stora bankkrisen i Sverige; Den globala finanskrisen; FI Dnr-1784; Värdepappersmarknadsrätt; Straffrätt; Penningtvättsdirektiv; Penningtvättslagen; EU; Globalisering; Mellanstatlig institution; Compliance Function; Compliance Risk; Comparative Law; Fiscal Law; Financial Market; Financial Crisis; Lehman Brothers; Financial Services Action Plan FSAP ; Banking Law; The Basel Committee; European Banking Authority EBA ; Criminal Law; Money Laundering Directive; Financial Action Task Force FATF ; Anti-Money Laundering AML ; Customer Due Diligence CDD ; Countering the Financing of Terrorism CFT ; Know Your Customer KYC ; Politically Exposed Persons PEPs ; Globalisation; Intergovernmental Institutions; The London Whale Case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Financial markets have a central role in a well-working society and a bank has a central role on a well-functioned financial market. The characteristic of a bank’s business contributes to the financial ecosystem and promotes stability on the financial market. The society is undeniably becoming more and more globalised. LÄS MER

 3. 3. Det är insidan som räknas... Eller? - En studie om hur attraktivitet påverkar bedömning i rekryteringsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Petter Eklöf; Erica Ek; [2015]
  Nyckelord :prejudice; control; motivation; attractiveness; hiring; attraktivitet; rekrytering; kontroll; fördomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prior research shows that in regards to hiring, attractive people are perceived as being more competent and well suited for a job compared to less attractive peers (Hosoda, Stone-Romero & Coats, 2003). The purpose of this study has been to further examine the relationship between attractiveness and ratings of job-candidates. LÄS MER

 4. 4. Den interna styrningen i kreditinstitut : Påverkan av EBA:s nya riktlinjer (GL 44)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Emilié Kuivaniemi; [2013]
  Nyckelord :GL 44; kreditinstitut; bank; EBA; CEBS; FFFS 2005:1; ledningsorgan; intern styrning; intern kontroll; kontrollorgan; oberoende kontrollorgan; riskhantering; riskkontroll; compliance; regelefterlevnad; interna riktlinjer; internrevision; uppdragsavtal; ousourcing; informationssystem; transparens; insyn;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen år 2008 började kvalitén av den interna styrningen i kreditinstitut att ifrågasättas mer än under tidigare år. Banker gick i konkurs och intressenters förtroende för kreditinstitut sjönk. LÄS MER

 5. 5. Intern kontroll i svenska storbanker : En studie av kommunikation och integration av intern kontroll

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Andersson; Emelie Nyman; [2011]
  Nyckelord :Internal control; Integration; Communication; COSO ERM; bank; Corporate Governance; Operational risk; Basel regulation; ”Three Lines of Defence”; Intern kontroll; integration; kommunikation; COSO ERM; bank; bolagsstyrning; operativ risk; Baselregelverken; ”Three Lines of Defence”;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Det har visat sig att en gemensam nämnare bland de bakomliggande orsakerna till den senaste finanskrisen var bristande intern kontroll. Det var även en av orsakerna till att en svensk bank i augusti år 2010 gick i konkurs och det kan ses som högst oväntat med tanke på de utvecklade regler, ramverk och granskningar som finns för de svenska bankerna idag. LÄS MER