Sökning: "intern rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden intern rapportering.

 1. 1. Intern rapportering - Om 2021 års nya visselblåsarlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Stefansdotter Sahlin; [2022]
  Nyckelord :visselblåsare; skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; intern rapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den tidigare lagstiftningen för visselblåsare. Lagen baseras på ett EU-direktiv från 2019 och den nya lagen kommer omfatta både fler verksamhetsutövare och fler personer som rapporterar om missförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Ny visselblåsarlag - Utökat skydd vid rapportering om missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miranda Bodiroza; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; visselblåsning; visselblåsarlagen; missförhållanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj 2019 antog regeringen EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet. Det konstaterades att den befintliga lagstiftningen, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, inte levde upp till de minimikrav som fanns i direktivet. LÄS MER

 3. 3. Research in methods for achieving secure voice anonymization : Evaluation and improvement of voice anonymization techniques for whistleblowing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Hellman; Mattias Nordstrand; [2022]
  Nyckelord :Voice anonymization; voice deanonymization; data privacy; machine learning; neural networks; whistleblowing; röstanonymisering; röstdeanonymisering; datasäkerhet; maskininlärning; neurala nätverk; visselblåsning;

  Sammanfattning : Safe whistleblowing within companies could give a more transparent and open society, and keeping the whistleblower safe is key, this has led to a new EU Whistleblowing Directive requiring each organization with more than 249 employees to provide an internal channel for whistleblowing before 17 July 2022. A whistleblowing service within an entity should provide secure communication for the organization and its employees. LÄS MER

 4. 4. Intellektuellt Kapital : Medelstora företags rapportering av intellektuellt kapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Philip Ahlfridh; Ebba Nordström; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; LargeCap; MidCap; internal structure; external structure; human capital; reporting; annual reports; Intellektuellt kapital; LargeCap; MidCap; intern struktur; extern struktur; human kapital; rapportering; årsredovisningar;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har endast fokuserats på företag med begränsningen LargeCap och i denna studie studerar vi vad medelstora företag rapporterar om intellektuellt kapital. Studiens resultat visar på ett liknande trendmönster med tidigare studier som enbart har analyserat LargeCap företag. LÄS MER

 5. 5. Intern kontroll – en flerfallstudie på Borlänge kommun och Ludvika kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emily Rindberg; Ronja Östlund; [2020]
  Nyckelord :Internal Control; COSO-model; municipal function; stakeholder- and legitimacy theory; Intern kontroll; COSO-modellen; kommunal verksamhet; intressent- och legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intern styrning och kontroll är ett centralt begrepp i en organisations verksamhet och finns till för att hjälpa organisationen till en effektiv verksamhet och en tillförlitlig ekonomisk rapportering där lagar och regler efterföljs. Detta ska i sin tur hjälpa organisationen att uppnå sina mål med verksamheten. LÄS MER