Sökning: "intern- kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden intern- kommunikation.

 1. 1. Managing Demand Variability by Distinguishing between Internal and External Variability : Investigating the Requirements for Managing Demand through Demand Shaping in B2B Companies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ewelyn Strandberg; Ingrid Åsenius; [2022]
  Nyckelord :Demand shaping; Demand management; Demand variability; Internal demand variability; Forecasting; External demand variability; Integrating demand and supply; Styra efterfrågan; Variationshantering; Efterfrågevariation; Intern efterfrågevariation; Prognostisering; Extern efterfrågevariation; Integering av försäljnings- och leveransfunktioner;

  Sammanfattning : Due to the increasingly uncertain environments that global supply chains operate within, both due to component shortages and other types of challenges, the possibility of managing demand variability and balancing it with supply capabilities is getting more challenging. The primary way to deal with these fluctuations in demand is by building flexibility in the supply chain to meet the variations that occur and keep the customers satisfied. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER

 3. 3. Förvarsmaktens viktigaste vapen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Malin Forsander; Axélia Hamrén; [2022]
  Nyckelord :Intern kriskommunikation; Försvarsmakten; Militärstrategisk kommunikation; Myndigheters kommunikation; Meningsskapande; Ambassadörskap; HRO; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka medarbetares uppfattningar om intern kriskommunikation. I fallstudien studeras den svenska Försvarsmakten under de två första månaderna av kriget i Ukraina. LÄS MER

 4. 4. Är det möjligt att förbereda sig inför en oförutsägbar kris? : En kvalitativ studie om Coronakrisens påverkan på krishanteringen inom restauranger och nattklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Haussner; Sebastian Larsen; [2022]
  Nyckelord :Covid; crisis management; restaurants; nightclubs; leadership; Uppsala; corona; pandemic; virus; innovation; identity creation; external communication; internal communication; Mitroff; cost-effectiveness; risk minimisation; five stage process; signal detection; preparation; prevention; containment; damage limitation; recovery; learning; Covid; kris; krishantering; restauranger; nattklubbar; ledarskap; Uppsala; corona; pandemi; virus; innovation; identitetsskapande; extern kommunikation; intern kommunikation; Mitroff; kostnadseffektivitet; riskminimering; femstegsprocessen; signaldetektering; förebyggande; förberedelser; begränsning; inneslutning; återhämtning; inlärning;

  Sammanfattning : År 2019 var början av den pandemi som drabbade svenska restauranger och nattklubbar i hög grad på grund av de restriktioner som infördes i landet. Denna uppsats har ämnat undersöka hur krishanteringen inom dessa branscher i Uppsala har påverkats som följd av Covid-19. LÄS MER

 5. 5. "Våra kunder är mer lika än vad man kan tro" : En fallstudie om konsulters upplevda värde med intern informationsdelning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andrea Egelrud; Elin Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Informationsdelning; konsulter; kommunikation; digitala plattformar;

  Sammanfattning : Information and knowledge are today considered one of the largest assets for organisations, since holding knowledge is like holding power. The role as a consultant is often the role of an expert, coming to the client with knowledge. The digitalisation of society and organisations has led to a demand in the expert knowledge of IT-consultants. LÄS MER