Sökning: "interna kommunikationskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden interna kommunikationskanaler.

 1. 1. ”…vad är det som ger den goda relationen? Är det kommunikationen? Var börjar det? Vad är hönan och ägget?” : En kvalitativ studie om den interna kommunikationen mellan HR-funktionen och linjecheferna i en multinationell koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilia Berggren; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; relationships; roles; communication channels; Human Resource Management; Intern kommunikation; relationer; roller; kommunikationskanaler; Human Resource Management;

  Sammanfattning : Studien har tagit avstamp i samtal med en kontaktperson hos en multinationell koncern. Kontaktpersonen beskrev att det fanns en önskan om att undersöka vilka kommunikationsvägar som är lämpliga att använda för att kommunicera med cheferna gällande HR-arbetet. LÄS MER

 2. 2. Intern Kommun-ikation : En analys av Upplands-Bro Kommuns internkommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapskommunikation; Internkommunikation; Organisationskultur; Kommunikationskanaler; Formell och Informell Kommunikation;

  Sammanfattning : Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv påverkar kommunikationen i allra högsta grad. LÄS MER

 3. 3. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER

 4. 4. Den interna kommunikationen : En fallstudie om hur det kommuniceras internt mellan olika hierarkiska nivåer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pooyan Shamloo; Albert Antwi Adomako; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; vertikal kommunikation; formell och informell kommunikation.;

  Sammanfattning : Titel: Den interna kommunikationen - En fallstudie om hur det kommuniceras internt mellan olika hierarkiska nivåer Syfte: Syftet med studien är att studera kommunikationen som sker internt på fallföretaget mellan de olika stegen i hierarkin, genom att ta hänsyn till valet av kommunikationskanal som finns tillgängliga för respektive aktörer i hierarkin. Metod: Studien utfördes med en abduktiv forskningsansats, en kvalitativ undersökningsmetod har tillämpats för att kunna samla in empiri. LÄS MER

 5. 5. Vikten av hållbarhetskommunikation : En kvalitativ studie med fokus på B2B-företag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; Frida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :CSR communication; improvements; communication channels; B2B; Hållbarhetskommunikation; förbättringsmöjligheter; kommunikationskanaler; B2B;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förstå hur B2B-företag kan förbättra kommunikationen av sitt hållbarhetsarbete. Frågeställningar: 1. Hur har hållbarhetskommunikationen sett ut de senaste tio åren? 2. Hur kommunicerar B2B-företag ut informationen i hållbarhetsredovisningen till medarbetare och kunder? 3. LÄS MER